Ett nytt nummer av SFF finns i din hand och det har gått en sommar med få stora och långvariga skogsbränder vilket vi tackar för. Jag ser några månader framåt i tiden då BRF ska starta styrelseutbildning, vi kommer att börja med digital medlemsdialog samt en förhoppning om att jag ska kunna besöka några brandstationer under detta halvår. 

För fackliga frågor eller funderingar kan ni nå oss på kansli@brandfacket.se, magnus.krantz@brandfacket.se eller någon av våra distriktsombudsmän i era regioner. Det går också bra att ringa till kansliet på 08/7223480. 

Gör om och gör rätt 

Denna rubrik återkommer även i detta nummer och det gör den av anledningen att vi redan har sett resultatet av detta i minst två räddningstjänster där man har brustit gällande hanteringen av 19 § MBL (medbestämmandelagen). Nu gör räddningstjänsterna om och rätt vilket kommer att underlätta för den fortsatta verksamheten. Detta är väldigt positivt och BRF hoppas på vidare positiv utveckling. Om det finns någon lokal avdelning som känner att ni behöver stöd i detta så tveka inte att höra av er. 

Semestrarna ska vara klara 15 maj 

BRF har under våren och sommaren haft mycket få ärenden kopplade till semesterledighet vilket är positivt men tyvärr finns det undantag där arbetsgivaren inte tagit tag i semesteransökningarna i god tid och därmed inte levererat ett svar på arbetstagarnas önskemål senast den 15 maj enligt det centrala avtalet. Missas denna deadline tolkas önskemålen som uppfyllda men i detta fall ville arbetsgivaren tvinga in RIB:are på beredskap. En av våra ombudsmän kontaktades av den lokala avdelningen men tyvärr ville inte arbetsgivaren förhandla ett semesterschema utan valde istället att dra ner på bemanningen under sommaren. 
Förhoppningsvis har denna händelse gjort avtryck till nästa sommar och att det då finns en bemanning som följer den insatsförmåga som handlingsprogrammet föreskriver. 

Medlemsdialog, högt i tak med respektfull ton 

Idén till medlemsdialog föddes under förra halvåret då många möten/överläggningar och förhandlingar som tidigare varit fysiska istället blev digitala. Dialogen är ett projekt och dagordning kommer att finnas men det ska och måste finnas ett spelrum i dialogen som ska vara fri för tankar och åsikter och givetvis ska det vara högt i tak men samtidigt respektfullt. 
Jag hoppas på många anmälningar och en bred geografisk spridning. 

A-kasseutredning 

Den 15 juni presenterades det en ny arbetslöshetsförsäkring. Förändringen är i korta drag att ersättningen ska baseras på inkomst och inte arbetad tid. Däremot kan vi inte se några förändringar eller undantag för just deltidsbrandmän, tyvärr. Utredningen ska nu ut på remiss – där BRF är en av remissinstanserna – och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
Samtidigt som detta har SKR/Sobona tillsammans med BRF, Kommunal och Vision skrivit en hemställan till regeringen där man vill undanta räddningspersonal i beredskap, dvs RIB:are, från reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Svaret kom under sommaren och det blev ett nej. Trots att det blev ett nej så arbetar vi vidare med frågan och hoppas på förändring. 

Magnus Krantz