MAGNUS KRANTZ Det råder inga tvivel om att BRF:s arbete med fackliga frågor ger goda resultat. Frågorna kan vara av både mindre och större karaktär. De små frågorna brukar oftast hanteras via dialog och ett samtal mellan BRF och arbetsgivaren. De större frågorna kan behöva mer handpåläggning och förhandlingar för att kunna komma fram till ett resultat.

I detta nummer relaterat organisationsförändring så påvisas vikten av fackligt arbete, arbetet som skyddsombud men också förmågan att man som arbetsgivare kan förändra ett ursprungligt förslag.

Organisationsförändring

På hösten 2023 så fick en lokal avdelning kallelse till information enligt MBL § 19 om att räddningstjänsten skulle spara pengar. Arbetsgivaren la fram förslag till förändring och det skulle även ske en risk- och konsekvensbedömning innan beslutsförhandling enligt MBL § 11 skulle genomföras. Den lokala avdelningen valde i ett tidigt skede att ta kontakt med distrikts-ombudsmannen i regionen och denne fanns som ett stöd under hela processen.  

Förslaget innebar att ett antal av dagtidspersonalen tillika Insatsledare m.m., däribland BRF-medlemmar, skulle sägas upp vilket skulle innebära att deras arbetsuppgifter skulle förläggas på annan personal men också att vissa arbetsuppgifter skulle försvinna helt. En risk- och konsekvensbedömning gjordes där arbetsgivaren och skyddsombud deltog. Det framkom både många och stora negativa effekter för verksamheten men bedömningen var inte komplett och det framförde BRF under den lokala förhandlingen. BRF ansåg också att förhandlings-underlaget innehöll brister samt att förslaget i sig skulle innebära alldeles för många stora och negativa effekter och därmed så förklarade man sig oenig i förhandlingen. Detta ledde till att BRF påkallade en central förhandling och även den förklarades i oenighet. 
Men, under processens gång så hölls det ett möte mellan räddningstjänstens personal, BRF och de politiker som beslutar om räddningstjänsten i den aktuella kommunen. Ett mycket bra möte där det kändes som att man nådde fram med budskapet om att denna förändring radikalt kommer att försämra verksamheten både på kort men också på längre sikt. 

Är du medlem i BRF så tveka inte att ta kontakt oavsett vilken fråga det gäller.

När förhandlingarna var klara så inväntades ett beslut av politiken men det kom aldrig och varför inte det? Jo, arbetsgivaren hade insett problematiken, arbetstagare kom med andra förslag och det fanns möjligtvis andra sätt till förändring. Man kallade till sig personal från räddningstjänsten, hade möten och till slut så fann man ett annat sätt som man var nöjd med och därmed så behövde man säga upp betydligt färre arbetstagare (1 st).
Detta är ett bra exempel där fackliga företrädare, skyddsombud och arbetstagare tillsammans lägger ner ett stort arbete som ger resultatet i att arbetsgivaren förändrar sitt grundförslag. 

Är du medlem i BRF så tveka inte att ta kontakt oavsett vilken fråga det gäller. Vi finns på kansli@brandfacket.se eller så kan du ta kontakt med våra distriktsombudsmän och de hittar man på https://brandfacket.se/organisation/

Magnus Krantz, BRF:s ombudsman
Firefighters
Här blir du medlem i BRF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here