Vi bad riksdagens partier ge en kort redogörelse för sin syn på lagen om blåljussabotage. 

Socialdemokraterna: 
Blåljussabotage är otroligt allvarligt, vilket vi inte minst markerar genom att straffmaximum är satt till livstids fängelse. Vi har tagit fram den gällande lagen och tycker den är viktig. 

Sverigedemokraterna: 
Blåljussabotagebrottet innebar ett länge efterlängtat och välbehövligt straffrättsligt skydd för personal inom blåljusverksamhet. De personer som värnar om vår trygghet och säkerhet förtjänar i sin tur hela samhällets stöd. Vi ser dock vissa problem med implementeringen, framförallt gällande en allt för låg straffskala, att viktiga yrkeskategorier inte fick samma skydd och att man samtidigt inte såg över rätten till kränkningsersättning. 

Moderaterna, Johan Forssell:
Moderaterna har drivit på för ett starkare straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, hälso-sjukvård och räddningstjänst vilket bland annat ledde fram till lagstiftningen om blåljussabotage. Vi driver fortsatt bland annat frågan om höjda straff för våld mot tjänsteman och att lagen även ska omfatta räddningstjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vänstern, Linda Snecker Westerlund:
Det är helt oacceptabelt att människor som jobbar för att skydda vårt samhälle ska utsättas för våld under sin tjänsteutövning. Det krävs insatser från många sektorer i samhället för att bryta utanförskap och stärka människors tilltro till myndigheter så att våld mot blåljusverksamhet upphör.  Det är ett arbete som måste ske på lång sikt. Vänsterpartiet står till övervägande del bakom de nya bestämmelserna om blåljussabotage. Kommunal lyfte i sitt remissvar på regeringens förslag att ytterligare åtgärder krävs för att skydda utsatt personal. En grundläggande problematik är den resursbrist som gjort att utryckningar i dag sker med mindre personal än tidigare. Vid utryckning till hotfulla situationer, exempelvis anlagda bränder, leder detta till större otrygghet för räddningstjänstpersonalen. Det straffrättsliga skyddet är viktigt, men måste tryggheten för blåljuspersonal också stärkas genom förbättrad bemanning och ökade resurser. Vänsterpartiet delar Kommunals synpunkter.

Centerpartiet, Johan Hedin:
Centerpartiet välkomnade att brottsrubriceringen sabotage mot blåljusverksamhet infördes. Enligt vår uppfattning är det viktigt att samhället markerar mot attacker på blåljusverksamhet och att det finns ett starkt straffrättsligt skydd mot sådana angrepp. 
Under utredning och införandet av den nya lagstiftningen uttalades att det skulle finnas en presumtion för att välja fängelse som påföljd för brottet. Det är svårt att dra några tydliga slutsatser av den sparsamma praxis som bildats under de ca tio månader som lagen varit i kraft. Men, det finns anledning att följa utvecklingen av praxis för att se om fängelsepresumtionen tillämpas i praktiken. 
Om det visar sig att ytterligare förstärkningar av det straffrättsliga behövs är vi beredda att gå vidare med fler eller fördjupade åtgärder. 

Kristdemokraterna, Andreas Carlson:
Vi välkomnade lagen. Riksdagen har under fl era år krävt att
regeringen ska skärpa lagen. Dock anser vi att lagen inte är tillräckligt långtgående. Den innefattar bara brott som hindrar pågående utryckning. Det borde förändras så att allt blåljussabotage ingår. Det saknas också skärpt straffrättsligt ansvar för den som stökar, hotar eller är våldsam mot exempelvis vårdpersonal eller den som attackerar en byggnad som tillhören vital samhällsfunktion som en brandstation eller ett socialtjänstkontor.
Även detta har riksdagen krävt, men regeringen blundar för verkligheten.

Miljöpartiet, Johanna Öfverbeck: 
Det är bra att det finns en särskild skyddslagstiftning för personal inom polisen, räddningstjänsten, ambulanssjukvården. Våld och sabotage mot dessa arbetsgrupper, som ska hantera samhällets akuta kriser, innebär inte bara ett arbetsmiljöproblem utan riskerar också att ha långtgående konsekvenser för samhället. 
Lagen har varit i bruk i lite mer än ett halvår och än är det för tidigt att säga om den kan användas som det är tänkt. Vi avser därför att följa utvecklingen, för att se om några justeringar behövs. 

Liberalerna, Johan Pehrson:
Liberalerna anser att den nya lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet är välkommen, men långt ifrån tillräcklig. Vi vill ha ett utvidgat straffrättsligt skydd genom en särskild straffskärpningsgrund för angrepp mot viktiga samhällsfunktioner, en egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman där straffet ska vara minst sex månaders fängelse och en utvidgad rätt till kränkningsersättning. Likaså vill vi ha en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus, t.ex. vid akutintag. 
Vi vill också höja minimistraffet för grovt våld mot tjänsteman så att den ligger på samma nivå som grov misshandel, det vill säga ett års och sex månaders fängelse. Minimistraffet för grovt våld mot tjänsteman och grov misshandel bör alltså vara detsamma.