Under hösten ser MSB över hur stödet till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i räddningstjänsten behöver utformas i framtiden. 

Vi tar fram en forskningsöversikt som består av att inventera studier och rapporter som är genomförda om mångfaldsarbete i räddningstjänsten under de senaste tio åren. I översikten ingår både svensk och relevant internationell forskning. 
I höst kommer möten och dialoger att hållas med räddningstjänster och intresseorganisationer för att precisera utmaningar och önskad inriktning. Ett första dialogmöte hölls före semestrarna. 
I början på 2021 kommer MSB att presentera en ny inriktning och handlingsplan med konkreta aktiviteter som syftar till ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. 
Målbilden är att kommunal räddningstjänst är inkluderande och fri från diskrimineringar och kränkningar, både gentemot de anställda och gentemot allmänheten.  

Text: Ola Mårtensson, handläggare jämställdhet och mångfald MSB 

   

Fyra viktiga förslag till MSB 

Just nu håller MSB på och ser över sin strategi för hur stödet till räddningstjänsternas mångfaldsarbete ska utformas (se separat text). 

Emma Nordwall och Melissa Millbourn skickar med följande förslag till MSB: 

  • Ta till er den forskning som finns om makt och jämställdhet. Börja uppifrån! 
  • Begär in redovisning och nyckeltal från organisationerna. Titta inte bara på vilka som är brandmän, utan begär statistik också över chefsnivåerna. 
  • Ge organisationerna i uppdrag att utvärdera och rannsaka sig och låt räddningscheferna få förklara varför det ser ut som det gör! 
  • Se till att fånga in brandingenjörerna från Lund och Luleå tekniska universitet, så att de inte tappas till den privata sektorn. 

 Text: Annika Lindqvist, MSB