FRÅGA TILL PARTIERNA

Nedskärningarna gör det farligare att arbeta i räddningstjänsten, hur har ni tänkt att nyrekryteringen ska fungera?

 

 

 


V:
– Genom att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren samt öka antalet tjänster kan statusen för yrket höjas, vilket ökar förutsättningarna för att fler ska söka sig till räddningstjänsten. En annan åtgärd kan vara att arbeta mer med direkt information till ungdomar på gymnasiet och de som genomgått värnplikt.

 

MP: – Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat berör hur rekryteringen till räddningstjänsten ska hanteras i framtiden. Utredningen blev nyligen klar och är nu på remiss, det är därför inte klart vilka politiska förslag som till slut blir resultatet.
Men de förslag som utredningen lämnade regeringen är bland annat att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder. Utredningen föreslår också att kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare övergripande räddningsledning i hela landet. En sådan funktion är av stor vikt, till exempel vid omfattande bränder eller andra allvarliga händelser. Den ständigt bemannade funktionen ska vara placerad på kommunal nivå och varje kommun ska själv eller tillsammans med andra kommuner ha tillgång till funktionen.

Det föreslås vidare att MSB ska ges en förtydligad uppgift när det gäller att kunna tillhandahålla nationella stödresurser, till exempel stabs- och ledningsstöd eller utrustning för skogsbrandbekämpning vid pågående omfattande räddningsinsatser. Utredningen anser även att kommunerna bör ta ett större ansvar för att kommunalanställda i större utsträckning ska kunna vara deltidsbrandmän.

Det föreslås också att deltidsbrandmän ska undantas från reglerna om A-kasseersättning i fråga om avräkningskrav mot erhållen lön.

 

S: – Många kommuner har av olika skäl haft stora svårigheter med att rekrytera och behålla deltidsanställda brandmän och brandbefäl, dvs. räddningstjänstpersonal i beredskap.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatte därför en utredning för en mer likvärdig, effektiv och säker kommunal räddningstjänst.
Utredaren har bland annat föreslagit åtgärder för att förbättra rekryteringen av deltidsanställda brandmän och att förstärka
räddningstjänstens arbete under omfattande räddningsinsatser, t.ex. stora skogsbränder.
Utredningens förslag är för närvarande ute på remiss.

Utifrån sommarens händelser behövs mer underlag om behovet framåt. MSB ska inom ramen för regeringsuppdraget precisera de personella behoven ytterligare och återkomma senast den 31 januari 2019.

 

C: – Rekryteringen till räddningstjänsterna är bland det viktigaste för att säkra både människors rätt till skydd och trygghet runt om i landet och räddningstjänstens egen säkerhet. Idag är antalet vakanser alldeles för högt, inte minst i deltidsbrandkårerna runt om i landet. Räddningstjänsten måste ges rätt förutsättningar och då är nyrekryteringen viktig, men också att de som väljer att bli brandmän stannar kvar i yrket.

Vi vill öka antalet brandmän som utbildas och se över arbetsvillkoren för deltidsbrandmännen. Det kräver troligtvis en ändrad resursallokering. Arbetslösa deltidsbrandmän ska inte drabbas negativt vid utryckning och det kan eventuellt finnas ett behov av att se över arbetstidsregler för att underlätta för kommunanställda som vill bli deltidsbrandmän i samma kommun som de har sitt ordinarie arbete.
Det är också viktigt att kommunerna kan lära av varandras goda exempel. Det finns kommuner som har varit framgångsrika i att rekrytera deltidsbrandmän genom att exempelvis tänka nytt, se över vilka krav som ställs på exempelvis C-körkort osv.
Centerpartiet vill införa ett bidrag till personer som ska rekryteras till deltidsbrandmän eller frivilliga brandvärn så att dessa kan få ev. C-körkort betalt om detta krävs för anställningen.

Utöver det vill vi ge MSB i uppdrag att genomföra en nationell rekryteringskampanj för att få fler att få upp ögonen för brandmannayrket.

 

L: – Nedskärningarna är ett faktum vilket självfallet slår mot Sveriges räddningstjänst.
Liberalerna vill bland annat storsatsa på MSB (500 miljoner mer över tre år), myndigheten har ett övergripande ansvar när det gäller utbildningar för räddningstjänsten vilket i förlängningen bör stärka kompetensen och arbetsmiljön. ” Vi hoppas att det kan vara bidragande till att fler söker sig till yrket.”

KD: – Det uppenbara svaret är förstås att nedskärningarna behöver upphöra.
Yrken som ska hantera kriser och som gör en tydlig samhällsinsats behöver överhuvudtaget uppvärderas i Sverige.
Att det nu finns instruktörsutbildningar är ett första steg, men även den kan behövas stärkas framöver, framför allt med tanke på pensionsavgångar.

M: – I grunden handlar det om att förbättra villkoren för dem som arbetar inom räddningstjänsten för att göra yrket mer attraktivt.
Som nämnts ovan så föreslår vi en rad åtgärder som syftar till detta – bland annat att kompensera kommuner för utbildning av räddningstjänstpersonal och att huvuddelen av arbete som deltidsbrandmän ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning.
Moderaterna och Alliansen vill också ge MSB en särskild uppgift att stödja kommunerna i rekrytering av deltidsbrandmän.

 

SD: – Sverigedemokraterna har varit mycket kritiska till nedskärningarna inom räddningstjänsten. I vår försvarsbudget för perioden 2016–2020 satsade vi 4 miljarder mer än regeringen enbart på det civila försvaret, frivilligorganisationer fick sin egen budget enbart för att stärka deras beredskap.

Sverigedemokraterna har ensamt verkat för att stärka försvarsmaktens budget som vi idag och i framtiden kan använda för att hjälpa till att bekämpa interna kriser så som stora bränder.