Cristanini S.p.a. är ett italienskt företag och en ledande leverantör av brandsläckningsutrustning i slutna utrymmen. En av företagets mest framstående produkter är WJ.FE 300 – en släcklans som först gör ett hål i en vägg till utrymmet. Hålet görs genom att under högt tryck spruta en blandning av vatten och slippulver mot tex en tjock betongvägg eller en branddörr. Sedan, när hålet har bildats, sprutas under högt tryck en finfördelad vattenstråle in i det slutna utrymmet där bildas en dimma som snabbt sänker temperaturen samtidigt som syrehalten i utrymmet begränsas.

Uppfinningen medför att ingen ytterligare utrustning behövs i samband med släckningsarbetet. Brandmannen är samtidigt skyddad från värme, rök och giftiga gaser. Groth & Co ombads att försvara Cristaninis patent efter att en invändning gjorts mot deras svenska patent.

Motstånd mot att ny brandteknik redan var känd

Groth & Co försvarade Cristaninis patent efter att en invändning lämnats in till Svenska Immaterialrättsverket (PRV). Tvisten handlade om att motståndaren Cold Cut Systems Svenska AB hävdade att uppfinningen inte var ny och saknade uppfinningshöjd. Efter en första skriftväxling mellan parterna kallade IP-kontoret till en muntlig förhandling som ägde rum i september 2020.

Till stöd för dessa grunder hänvisade motparten:
• En mässa där uppfinningen påstods ha presenterats för en publik som inte var bunden av sekretess.
• Informationsblad om uppfinningen som ansågs ha spridits av Cristanini till bland annat kunder utan konfidentialitet.
• Tillgängliga videor på internet publicerade före inlämningsdatumet
• Certifikat från personer närvarande på mässan respektive testet

Groth & Co försvarade patentet på IP-kontoret efter invändningen

Groth & Co kunde försvara Cristaninis patent genom att presentera vittnen som intygade att informationsblad och att tester inte gjordes allmänt tillgängliga, bland annat bevis.

Parterna inledde det muntliga förfarandet och den 13 januari 2021 beslutade IP-kontoret att Cristaninis svenska patent skulle bibehållas i oförändrad form. Eftersom inget överklagande har inkommit inom föreskriven tid innebär det att Cristanini nu har ett giltigt patent på en banbrytande innovation på en av sina marknader. Släcksystemet säljs av X-Fire AB

Domstolsbeslut bekräftar fel hos Cobra Cold Cut System

Enligt ett domstolsbeslut i november 2021 ( EPO European Patent Office)återkallas patentet för Cobra Cold Cut System. Domstolen i Verona 2270/2018 presenterade redan i Maj 2019ett antal punkter som visar att Cobra är olämplig till den användning som den är konstruerad för. 

Det är ca 30 punkter som inte följs enligt maskindirektivet 2006/42/EG, den följer heller inte de väsentliga säkerhets och hälsokraven i själva maskindirektivet. Domstolen i Verona kommer vidare att överlämna domen till den nationella övervakningsorganisationen för att begära ett upphävande av Cobra angående dess försäljning samt tillbakadragande från den europeiska marknaden.

De här punkterna omnämndes speciellt:
• Elektromagnetisk kompatibilitet mellan sändaren på munstycket och behållaren på maskinen
• Valet av material som ska användas i de delar där en blandning av högtrycksvatten och mycket slipande korn rinner (särskilt i den flexibla slangen)
• Skyddet av förbindelsen mellan den flexibla slangen och munstycket (nära operatörens axel / nacke).
• Skyddsåtgärder som vidtagits eller vidtas för att eliminera eller minska de återstående riskerna.
• Specialutrustning och tillbehör för maskinjusteringar, för att utföra underhåll och säker användning.
• Högtrycksvattnet och abrasivets materialflödes stopplägen.
• Fjärranvändning av maskinen (kontroller på munstycket uteslutet).
• Rätt användningsinstruktion och förutsägbara felkorrigeringar i maskinens arbetsmanual.
• Maskinens arbetsmanual saknas.

Firefighters.se
Photo by Pixabay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here