Annette Andersson kontaktade KPA rörande efterlevandepension då hennes make gått bort. KPA nekade utbetalning eftersom de ansåg att deltidsbrandmän inte arbetar då de har beredskap. Annette tyckte det var fel att arbetsgivaren betalade in premier till en försäkring som inte föll ut och kontaktade BRF:s ombudsman Bengt Sörqvist.

Per Sandqvist var deltidsbrandman i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund från 1995 till och med den 24 augusti 2021. Efter hans bortgång kontaktade Annette KPA för att höra sig för om efterlevandepension. KPA var inte särskilt tillmötesgående pga av deras syn på för kort arbetstid. Annette skrev en förfrågan till KPA och fick skriftligt svar att: ”För brandmännen gäller endast försäkringsskydd under utryckning, övning och materielvård men inte vid jour och be-redskap i hemmet. Arbetstagare som är anställd mindre än 20 procent har försäkringsskydd endast under dag då arbetstagaren utfört arbete enligt § 8 mom 7 i försäkringsvillkoren för TGL-KL (Tjänstegrupplivförsäkring)”.
Det här kan inte vara ok, tänkte Annette. Vad ska arbetsgivaren betala in premier till en pension som inte betalas ut? Annette frågade KPA om försäkringen hade betalats ut tidi-gare, de svarade att det hittills inte skett så många gånger.

Beslutet omprövas
Annette kontaktade BRF:s ombudsman Bengt Sörqvist som tog sig an ärendet och begärde omprövning av KPA:s beslut. Bengt redogjorde att 2019 arbetade Per fullt som brandman innan han drabbades av sjukdom. Tjänstgöringstiden räknades till 298,6 arbetade timmar och 6 924 timmar i beredskap. Beredskap inom räddningstjänsten är inte att jämföra med beredskap i övrig kommunal verksamhet. Inom räddningstjänsten har man en mycket kort inställelsetid för att infinna sig på brandstationen oftast inom 5 minuter. Anledningen till det är att kunna åka på larm för att samhället skall känna sig tryggt. Den korta inställelsetiden, som räddningstjänsten kräver, begränsar deltidsbrandman-nens rörelsefrihet eftersom man bara har ca 5 minuters tid på sig att ta sig till brandstationen. Det är beklämmande att beredskap inte inräknas som del av tjänstgjord arbetstid.
Bengt hänvisade även till ett tidigare ärende 2022 (SFF -22 nr:4) där Arbetsdomstolen avkunnade en dom som beskrev att deltidsbrandmännens anställning är att anse som deltids-anställning vilken som helst relaterat LAS oavsett hur många tjänstgöringstimmar arbetstagaren haft.
Omprövning av beslutet begärdes med hänsyn till den mängd beredskapstimmar och den relativt höga tjänstgöringsgrad som Per haft.
KPA godkände BRF:s överklagan och betalar ut ett engångsutblopp på 20 961 kr efter skatt och efterlevandepension á 1 403 kr i månaden efter att skatten är betald.

Viktigt inför framtiden
Det här beslutet kommer ha väldigt stor betydelse för de som arbetar som deltidsbrandmän. Bengt Sörquist säger att:

– Det blir ju prejudicerande och våra medlemmar som hamnar i denna situation har möjlighet att nyttja den försäkring TGL KL som Arbetsgivarna betalar in. Detta kommer förmodligen att påverka KPA:s rådgivningsnämnd beslut i framtiden. Annette är mycket nöjd med det stöd Bengt och BRF kunnat ge. Kollegorna på stationen har också ställt upp på och varit intresserade hur ärendet gått. Annette säger att:
– Får man ett negativt beslut så gäller det inte att ge upp, om man inte orkar eller kan så be om hjälp.

Försäkringskassans sjukersättning slutade betalas ut
Ett annat problem som dök upp under Pers sjukdomstid var Försäkringskassans regler kring sjukersättning. Annette berättar att i januari 2021 godkände inte Försäkringskassan längre sjukvårdens läkarintyg med motiveringen: ”Du (Per) har fått sjukpenning i 180 dagar från den månad du fyllt 65 år”. Per hade inte längre rätt till sjukkassa fast lagen säger man har rätt att arbeta till man är 68 år. Det innebar att från februari 2021 var han fullt arbetsför, trots sin sjukdom. Beslutet överklagades men avslogs. Du får jobba efter 65 men i princip inte vara sjukskriven, systemet har inte hängt med att vi jobbar efter fyllda 65.
Nu är regelverket kring sjukersättning ändrat och försäkringskassan beskriver: Sjukersättning kan man som längst få till och med månaden innan man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år. Den som har sjukersättning och fyller 65  år under 2023 eller senare kommer få sjukersättningen utbetald till och med månaden innan hen fyller 66 år.

Fredrik Persson
Foto: privat
Firefighters.se
Brandmännens Riksförbund, BRF