MSB har lämnat in analyser till kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Nuläget och de långsiktiga behoven presenteras tillsammans med förslag på åtgärder. MSB har fokus på de kommunala räddningstjänstorganisationernas behov inom området.

MSB medverkar och bidrar, tillsammans med andra berörda myndigheter, i ett regeringsuppdrag kring framtagandet av en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention som samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Som en del i detta arbete har MSB lämnat en analys till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen där nuläget och de långsiktiga behoven inom MSB:s verksamhetsområde presenteras. I analysen finns även en bedömning av hur resultatet av genomförda och pågående arbetsinsatser inom området kan utvecklas.

MSB har även gjort en intervju under sökning med tio kommunala räddningstjänstorganisationer för
att kartlägga nuläget men främst för att utreda vilka behov av utveckling som finns på längre sikt inom området.

Identifierade utvecklingsbehov inom området

Information och kunskapsspridning:
• Samordnad information och att kunskaps sprids till de kommunala räddningstjänstorganisationerna kring ämnet suicidprevention.
• Gemensam kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring genom analys av inträffade händelser, utvärde-ringar av insatser och åtgärders effekter.

Vägledning:
• Vägledning med förtydligande av ansvarsfrågor, geme-samma arbetssätt med mera.
• Förtydliga var suicid kommer in i förhållande till övriga olyckor och andra oönskade händelser, samt hur detta förhåller sig till aktuell lagstiftning och föreskrifter.

Utbildning:
• Se över möjligheterna att utveckla ämnet suicidprevention i MSB:s utbildningar för de kommunala räddningstjänstorganisationerna.

Vad gör MSB nu och framåt

– MSB fortsätter även under nästa år att delta i det gemen-samma arbetet med att ta fram en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, berättar Martin Åberg, ansvarig handläggare vid enheten för inriktning av skydd mot olyckor.
– Analysen som vi tog fram till arbetet med den nationella
strategin pekar på ett antal utvecklingsbehov och istället för att invänta det nationella arbetet ser vi på MSB att vi kan arbeta vidare med delar av detta, säger Martin Åberg.
– Vi ser att de kommunala räddningstjänstorganisationer-na har ett behov av stöd inom området, och vill därför förbättra vårt stöd till dem. I första hand tänker vi oss att påbörja ett arbete under nästa år med en vägledning som stöd och förtyd-ligande till området. Detta är även något som de intervjuade kommunala räddningstjänstorganisationerna har uttryck önskemål om, fortsätter Martin Åberg.

ISTOCK Källa: MSB Illustration: IStock
Firefighters.se