Nya föreskrifter för innehåll och struktur av kommunala handlingsprogram är beslutade. Handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och MSB som tillsynsmyndighet. Kommunerna behöver anta nya handlingsprogram senast 1 januari 2022. 

Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Idag ser handlingsprogrammen olika ut i olika kommuner. Genom de nya föreskrifterna kommer handlingsprogrammen att följa en och samma struktur. Det blir en förändring för flera av kommunerna som av tradition även lagt in uppdrag utanför LSO i handlingsprogrammen. 
– De andra uppdragen menar vi att de givetvis ska fortsätta med. Vi är övertygade om att det är nödvändigt och bra att samordna LSO-frågorna med annat trygghets- och säkerhetsarbete, exempelvis uppdrag inom krisberedskap eller suicid. Men det får alltså formellt sett styras genom andra dokument, säger Sandra Danielsson, projektledare för arbetet på MSB. 
Hon fortsätter: 
– Responsen har varit positiv men man menar att det kommer ta en del tid att ställa om. Vi hoppas i förlängningen på att denna reglering gör att kommunernas verksamheter blir effektivare genom mer systematiska arbetssätt. 
Regleringen är en del av ändringarna i LSO som ger MSB och kommunerna förutsättningar att tillsammans bättre förebygga och hantera olyckor med samma höga kvalitet i hela landet. Målet är ett mer tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammen fungerar också som ett av de viktigaste underlagen i tillsynen över kommunerna, som MSB sedan 1 januari 2021 ansvarar för. 

Stöd i framtagandet av handlingsprogrammen 

MSB har även tagit fram stöd för kommunerna i deras framtagande av handlingsprogrammen:
• Handbok – som stöd i hur regleringen ska tillämpas (länk till handboken)
• Fördjupningsrapport – nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats 
• Fördjupningsrapport – förmåga till räddningsinsats 

Regleringen trädde i kraft 21 juni och kommunerna behöver anta nya handlingsprogram senast 1 januari 2022. 

Text: MSB
www.firefighters.se