MSB utvecklar ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter våra nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning, ännu mer anpassad till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. 

Stora förändringar sker inom organisationerna för kommunal räddningstjänst. Utredningar, förändrad lagstiftning, kommande föreskrifter samt ELS-projektet är några av katalysatorerna. Utbildning är en central del i kompetensförsörjning samt förmågeutveckling. 

Mål med utvecklingsarbetet 

De nya utbildningarna kommer att ersätta nuvarande Räddningsledare A samt Räddningsledning B, men även längre fram ta sikte på utbildningsområden ”bortom” både Räddningsledning B samt RUB. Idag erbjuder dagens utbildningssystem inga kurser/utbildningar som t.ex. fördjupar området övergripande ledning. Över tid har många olika typer av roller inom kommunal räddningstjänstorganisation utvecklats, vilka saknar anpassade utbildningsspår i nuvarande utbildningssystem. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen för utvecklingsarbetet består av både lärare/handläggare från MSB:s utbildningsorganisation samt representanter från kommunal räddningstjänst. En referensgrupp är kopplad till arbetet och har utsetts via Räddningstjänstrådet. 

Struktur och innehåll i de nya utbildningarna 

Utvecklingsarbetet omhändertar helheten kring ett nytt utbildningssystem, från ny struktur till kursplaner, samt förberedelser inför genomförande av nya kurser tillsammans med lärarna på Revinge och Sandö. 

Utbildningssystemet för ledningsutbildningar baseras bl.a. på områdena skadeplatsnära och övergripande ledning, hur dessa samverkar och vad som kan ses som specifikt för respektive område. 

Modulbaserad struktur 

Utbildningssystemet kommer också att erbjuda en mer ”modulbaserad” struktur där olika kurser inom de tre huvudsakliga spåren kan genomföras steg-för-steg eller som ”paket” beroende på vilka typer av behov som bl.a. räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil. 

Utbildningsystemet är indelade i huvudsak tre spår, där LK står för ”Ledningskurs” 

  • LK 1 
  • LK 2 
  • LK 3 
  • ”Rle” (Särskilt behörighetsgivande kurs för att verka i rollen som räddningsledare – fokus på juridik/RL-behörigheten) 

Samtliga LK-spår består av totalt tre kurser, som beroende på spår – genomförs med ett beroende av varandra och/-eller genomförs enskilt utifrån behov och till viss del den roll som den respektive kursen är anpassad för. 

LK 1 – 2 är främst kopplat till området skadeplatsnära ledning, medan kurserna inom LK 3 fokuserar till största del på området övergripande ledning. 

”Rle” är en enskild, behörighetsgivande kurs som examineras för att kunna verka i rollen som räddningsledare och behandlar till övervägande del aktuell juridik. 

Exempel: för behörighet att verka i rollen som räddningsledare genomförs samtliga tre kurser inom LK 1 samt ”Rle-kursen”. Detta ersätter t.ex. dagens Räddningsledare A. Detta kan exempelvis genomföras steg-för-steg, eller samtliga kurser sekventiellt. Bedömningen i nuläget är att omfattningen för att bli behörig i att verka som räddningsledare utökas något, till ca 10 veckor/studiepoäng. Idag omfattas Räddningsledare A med totalt 6p/studieveckor. 

Text: MSB