Nu är vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö uppdaterad. Nytt är att det finns uppdaterade avsnitt om hantering av vajerräcken och trafikdirigering som berör räddningstjänstpersonal. 
– Vägledningen ger praktiska råd om hur trafikflödena kan styras förbi skadeplatsen, användning av polismans tecken och hur kommunikationen mellan trafikdirigenterna kan ske, säger Mattias Strömgren på MSB. 

För att arbetsmiljön på vägen för räddningspersonal ska bli säkrare, tog MSB och Trafikverket under 2016 initiativ till en vägledning för att minska riskerna för följdolyckor under räddningsarbete i vägtrafik. Detta efter att flera allvarliga och tragiska olyckor inträffat där brandmän omkommit i vägtrafik. 

Trafikdirigering 

Trafikdirigering kan behövas för att skapa en säker arbetsmiljö i samband med räddningsinsats vid trafikolyckor. Det minskar också trafikstörningarna samt risken för nya olyckor. Om polisen inte har möjlighet att dirigera trafiken så kan räddningstjänsten göra det, förutsatt att det finns personal till arbetsuppgiften. 

– Trafikdirigering förbi en trafikolycka handlar ofta om att låta trafiken växelvis passera förbi skadeplatsen i ett av körfälten. Vägledningen är tänkt som en hjälp i räddningstjänstens egna arbete. Beroende på lokala förhållanden och egna resurser så bör man göra lokala anpassningar. En vägledning kan, och får, aldrig ersätta egna riskbedömningar. Och jag vill även påminna om att räddningstjänstpersonal vid en olycka hela tiden ska komma ihåg faran med trafiken. Även vid mindre olyckor och kortare insatser, säger Mattias Strömgren på MSB. 

Vajerräcken 

Att kapa utspända vajerräcken kan vara förenat med fara. För att uppdatera avsnittet om vajerräcken gjordes egna tester. Dels gjordes simuleringar av kapning av påkört vajerräcke, dels gjordes verkliga test av samma scenario. 

– Med hjälp av tester där vi stängde av en europaväg och gjorde praktiska test med kapning av utspända vajerräcken kunde vi filma för att se hur vågrörelsen fortplantas i hela vajerns längd. Vi kunde också konstatera att amplituden varierade beroende på vilken vajer i ordningen som kapades, säger Mattias Strömgren och fortsätter: 

– Våra rekommendationer är även i fortsättningen att räddningstjänsten bör undvika åtgärder på vajerräcken, om det inte är bedöms som nödvändigt för räddningsinsatsen. Vajerräcken fyller en viktig säkerhetsfunktion i trafiken och att det tar tid att återställa ett kapat vajerräcke.  

Klicka här för att ladda ned publikationen!

 

Källa: MSB