SMO-utbildningen har genomgått en ganska omfattande förändring på sistone. Från och med vårterminen 2020 kommer de som är antagna till SMO-utbildningen att få kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (ToF A) integrerat i sin utbildning. Denna genomförda förändring i utbildningen var bl.a. ett svar på önskemål från kommunal räddningstjänst som tidigare hade lyfts fram i dialog med MSB gällande behov av kunna erbjuda detta till SMO-studerande. Införandet breddar individens kompetens ytterligare och stärker förmågan att kunna verka inom det olycksförebyggande arbete som görs hos den kommunala räddningstjänsten.

En märkbar förändring som genomförts för att detta skulle kunna göras inom utbildningens tidsram, är att alla LIA-perioder kommer att förläggas på kommunal räddningstjänst med start vårterminen 2020. Utöver detta har en rad förändringar gjorts i utbildningens olika kursplaner, för att individen ska nå upp till de mål som uttrycks inom ToF A samt att t.ex. uppgifter under LIA:n anpassats. SMO-utbildningen har ibland kritiserats för att vara ”spretig” och vara alltför teoretisk. Förändringarna som genomförts, har också gjorts med målet om att vissa teoretiska delar såsom byggnads-tekniskt brandskydd, systematiskt säkerhetsarbete samt systematiskt brandskyddsarbete kan med en ökad tydlighet kopplas ihop med det olycksförebyggande arbetet och att kunna verka i en roll som arbetar inom detta område när individen examineras från utbildningen. MSB ser också behovet av att fortsätta lyfta den kommunala räddningstjänstens breda uppdrag i ett alltmer komplext samhälle under utbildningen, t.ex. i ljuset av klimatför-ändringar som påverkar både samhället och den kommunala räddningstjänsten.

LIA:n i utbildningen –en central del

LIA:n under SMO-utbildningen är också en av de viktigaste delarna i utbildningen, utifrån en rad olika faktorer. Det är under dessa perioder som den studerande kommer ut i räddningstjänsternas verksamhet, får möjlighet att möta och pröva på yrket och roller, samt få en insyn vad som kan komma att möta dem efter avslutad utbildning när de studerande ska ut i arbetslivet. LIA:n är med och lägger grunden för hur individen uppfattar yrket och kanske också en potentiell arbetsgivare. Det är då av absolut största vikt att LIA:n blir en positiv upplevelse, vilket det för de allra flesta är –men det finns också exempel på där SMO-studerande inte upplever LIA:n som givande, eller i värsta fall fylldav erfarenheter som inte är särskilt positiva, t.ex. i bemötande av de studerande. Det inte nog understrykas att betydelsen av en bra handledare som möter och följer de studerande under LIA:n gör skillnad. Denna person har en nyckelroll för att praktikperioden ska fungera väl för den studerande.

Utvärdering av utbildningen, både under och efter

MSB:s utbildningsorganisation gör kontinuerliga systematiska kvalitetsuppföljningar och utvärderingar av SMO-utbildningen, både under utbildningen och efteråt –i form av s.k. alumniundersökningar. Utvärderingarna är en av flera viktiga faktorer för de löpande utvecklingsarbeten som initieras inom SMO-utbildningen. I alumniundersökningen följs tidigare SMO-studerande upp efter ett visst tidsintervall, inte minst gerdet en bild av hur respondenterna uppfattar utbildningen efter en viss tid har passerats, men också kring hur väl utbildningen leder till arbete efter avslutade studier. Den senaste alumniundersökningen genomfördes 2018, där resultatet ger en mycket positiv bild av mängden studerande som går ut i jobb efter avslutad utbildning. 95 % av respondenterna 2018 svarade att de hade ett arbete efter genomförda studier, detta gällde både män och kvinnor. Av dem är det 74 % av kvinnorna och 92 % av männen som arbetar inom kommunal räddningstjänst, vilket var en rejäl ökning från 2016. 6 % av de som svarat har angett att de arbetar inom privat sektor efter utbildningen.

Stora utmaningar för kommunerna med utökat personalbehov

I dialog med kommunal räddningstjänst uppger många att de kommer att se ett ökat behov framöver av personal, då personalförsörjning både på heltid, och inte minst deltidspersonal –är en stor utmaning för kommunerna. Både alumniundersökningen och de löpande utvärderingarna som genomförs under utbildningen ger ingångsvärden till MSB:s utbildningsorganisation att utbildningen i stor utsträckning är uppskattad och fungerar bra, samt att den också leder till arbete. I det löpande arbetet med uppföljning, utveckling och dialog med kommunal räddningstjänst ser vi också saker som kan förbättras, där den senaste förändringen med att integrera ToF A inom SMO är ett sådant exempel. Slutligen vill vi lyfta fram att SMO-utbildningen ständigt genomgår kontinuerlig utveckling i dialog med kommunal räddningstjänst samt i samklang med samhällsförändringar och kommer såatt göra även framöver.

Text: MSB