För att kunna utveckla säkra och effektiva räddningsinsatser behöver MSB få del av räddningspersonalens erfarenheter. Se till att undersöka och dokumentera räddnings-insatserna med bra kvalitet – och sprid erfarenheterna vidare! Det ger förutsättningar för metod-, teknik- och taktikutveckling samt bättre riskbedömningar.

Jag har förmånen att arbeta med olyckor och rädd­ningsinsatser både operativt i rollen som deltids­brandman och utifrån ett lärandeperspektiv i rol­len som olycksutredare på MSB. Detta innebär att jag i ett tidigt skede ser olyckor och insatser samt följer upp olycksorsaker, olycksförlopp och räddnings­insatser i efterhand. Som deltidsbrandman ser jag även hur det finns ett lärande från tidigare händelser genom de utbildningar och övningar vi har i räddningstjänsten.

Flera samarbetspartners

Ett exempel är de allvarliga olyckor och tillbud som drabbat räddningspersonal i samband med trafiko­lyckor. I nära samarbete mellan bl.a. räddningstjänster, Trafikverket och MSB användes olycksundersökningar som ett av flera underlag för att utveckla säkerheten vid trafikolyckor. Det resulterade i en nationell vägledning som många räddningstjänster sedan har omsatt i lokala rutiner och utbildningar för personalen. Just nu ana­lyserar MSB erfarenheter från olyckor med gasfordon samt bränder i litiumjonbatterier för att kunna utveckla säkra insatsmetoder.
Grunden för att utveckla och förbättra räddnings­insatser är att fånga viktiga erfarenheter från verkliga räddningsinsatser – både det som gått bra och det som kan förbättras. Att fånga dessa erfarenheter är en del av arbetsuppgifterna kring räddningsinsatsen. Det anses vara så viktigt att det är ett lagkrav att undersöka och följa upp olyckor och räddningsinsatser i syfte att lära och förbättra.

Den viktiga händelserapporten

Uppföljning efter räddningsinsatser sker alltid i händ­elserapporten men ibland även genom särskilda olycks­utredningar. Händelserapporten är ett underlag för statistik men är även en viktig grund för erfaren­hetsåterföring genom fritextbeskrivningar av olyckorna och räddningsinsatserna. Insatsuppföljningar, t.ex. After Action Review (AAR), ger också betydelsefulla bidrag i lärandet från räddningsinsatser.
Hela räddningsstyrkan är viktig vid undersökning av olyckor och räddningsinsatser. Brandmännens iakttagel­ser från insatsen är mycket värdefulla både för händel­serapporten, olycksutredningen och de bedömningar av spridningsrisk som polisen ibland efterfrågar. Exempelvis information från rökdykarna om var det brann, dörrar/fönster som var öppna/uppbrutna, men också vilka åt­gärder som räddningspersonalen har vidtagit och på vil­ket sätt. Försök även ta foton på räddningsinsatsen och olycksplatsen. Framgångsfaktorer och förbättringsmöj­ligheter är extra viktiga att lyfta upp.

TEXT: MATTIAS STRÖMGREN, OLYCKSUTREDARE PÅ MSB SAMT DELTIDSBRANDMAN OCH STYRKELEDARE I FORSHAGA (RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN)