Rapport från Avtalskommittén, vad har hänt och hur fortskrider arbetet mot ett nytt RiB-avtal 2019?

Avtalskommittén startade tidigt 2018 upp arbetet med paragrafen 5 i förhandlingsprotokollet från den senaste förhandlingen i slutet av 2016. Paragrafen hanterar en överenskommelse mellan SKL/Sobona (fd Pacta) om att göra en partsgemensam utvärdering av vilka effekterna blivit av avtalskonstruktionen i RiB-17. Överenskommelsen gör gällande att tre partsgemensamma konferenser ska genomföras under våren 2017 (målgruppen lokala arbetsgivare & arbetstagare), för att presentera avtalet samt även ett gemensamt arbete mellan parterna gällande utvärderingen av avtalet RiB-17.

Då arbetet påbörjades i januari 2018 så påpekade SKL/Sobona att 2017 redan passerats och att de tänkta konferenserna därför inte längre kunde genomföras i enlighet med protokollet (anledningen till att inget arbete utfördes våren 2017 var att en juridisk process då pågick). Då avtalskommittén och SKL/Sobona inte kunde enas om hur detta skulle genomföras så valde avtalskommittén till slut att hitta en egen väg för att få fram kunskap från medlemmarna i BRF gällande effekterna av RiB-17, planeringen för enkäterna påbörjades. Enkäterna, en för heltid- och en för deltidsbrandmän/värn sjösattes fredagen 2 februari 2018.

Målet ändrades från att bara omfatta medlemmar i BRF till att omfatta alla brandmän i Sverige, oavsett vilken arbetsgivaren är (kommun, kommunalförbund, flygplatsbrandman).

Enkäten för deltidsbrandmän/värn omfattade även en del med frågor relaterat utvärderingen av avtalskonstruktionen i RiB-17. De inkomna svaren i enkäten gällande avtalet har varit till mycket stor nytta för avtalskommittén i arbetet med att utvärdera effekterna av RiB-17.

SKL/Sobona valde att även de genomföra en enkät som riktades till arbetsgivarna (kommuner & kommunalförbund) för att få in deras reflektioner gällande effekterna av RiB-17.
Vid det senaste mötet mellan avtalskommittén och SKL/Sobona så nåddes enighet i att målet med paragrafen 5 nu är uppnått och arbetet därmed är avslutat. Avtalskommittén har som ett resultat av de inkomna svaren från brandmännen i Sverige valt att sammanställa slutsatserna i ett dokument. Dokumentet som är på 15 sidor går att ladda ner från BRF´s hemsida www.brandfacket.se . Ett nyhetsbrev har gått ut till de medlemmar som har uppgett en mailadress.

Har du inte fått något nyhetsbrev? Kontakta isåfall BRFkansli@brandfacket.se och uppge en gällande mailadress för framtida nyhetsbrev.

Just nu jobbar avtalskommittén med det avtalsyrkande som ska ligga till grund för förhandlingen gällande RiB-19, avtalet ska vara på plats och börja gälla 20190501.

Slutligen, fortsätt att höra av er till oss i Avtalskommittén med åsikter och spörsmål gällande kommande avtal. Ni kan nå oss genom att skicka epost till avtalskommitte@brandfacket.se eller ring till kansliet på 08-722 34 80 och be om att få prata med oss.

 

Magnus Sjöholm
Central ombudsman och ansvarig för avtalskommittén