Avtalskommittén inom BRF är långt fram i sitt arbete inför de stundande avtalsförhandlingarna gällande RiB-19. Arbetet med avtalen har en självklar innebörd för ett fackförbund, men även andra frågor av vikt har såklart en skriven plats i verksamheten. Vad jobbar BRF med och hur gagnas du som enskild brandman av det arbete som BRF lägger ned. Ja, frågorna är många och bredden är stor, här följer några av de frågor där BRF är det enda drivande facket inom yrket.

·       Samarbete med de andra brandfacken inom EU. BRF har tillsammans med Finlands motsvarighet (SPAL) startat upp EFFUA (European Firefighters Unions Alliance). EFFUA består idag av femton medlemsländer (hemsida www.effua.org). Finland och Sverige är drivande i arbetet och detta har bl.a. genererat att EFFUA idag är en samarbetspartner till EU i flertalet brandrelaterade frågor.

·       Förebyggandearbetet mot kontaminering av farliga ämnen (ex. cancer). BRF är drivande i dessa frågor och även där bl.a. genom EFFUA i EU.

·       BRF är remissinstans till regeringens utredning inför nya blåljuslagen, ett arbete som benämnts ”hot & våld mot blåljuspersonal”, utredningen har beteckning SOU 2018:2

·       BRF är remissinstans till regeringens utredning inför ny lagstiftning, ett arbete som benämnts ”en effektivare räddningstjänst”, utredningen har beteckningen SOU 2018:54

·       BRF är remissinstans i arbetet med projektet brandsäkra byggnader, nyttan av obrännbara byggnadsmaterial och det kopplat till arbetsmiljön för brandmännen.

Frågorna är många och viktiga för yrket brandman. BRF – centralt består av brandmän, de som jobbar med frågorna är i de allra flesta fallen operativa brandmän, brandförmän, brandmästare och insatsledare som utöver sin ordinarie tjänst har ett uppdrag för BRF´s räkning, både centralt men även lokalt. Kort sagt så är det kollegor som jobbar för att alla andra kollegor därute i räddningstjänstsverige ska få det bättre på jobbet. Hur är BRF organiserat? Här följer en kort presentation:

·       BRF´s förbundsstyrelse (FS), det näst högsta beslutande organet (högst är kongressen som hålls vart fjärde år).
FS består av förb.ordf, 1:a vice förb.ordf, 2:a vice förb.ordf, sju ledamöter och tre ersättare. Alla dessa personer är operativa brandmän förutom förbundsordf. som är fd brandman (han jobbar idag 100% på BRF). FS består av både hel- & deltidsbrandmän.

·       Distriktsombudsmannaorganisationen (DO). Flera av brandmännen som har uppdrag i FS jobbar även som DO ute i landet. DO fungerar som ett stöd för de lokala BRF-avdelningarna och kan bl.a. stötta i förhandlingar men även i sakfrågor gällande avtalstolkningar osv.

·       Centrala ombudsmannen på BRF,  är tjänsteman, adjungerad i FS, dvs. ingen rösträtt. Ombudsmannen är fd. operativ brandman med drygt 30 års erfarenhet av yrket, hanterar avtals- och arbetsmiljöfrågor.

Som tidigare påpekats så består BRF av brandmän som jobbar för brandmän. Arbetet genomsyras av en mkt god branschkunskap, då förbundet enbart jobbar med frågor som är relaterade till yrket brandman och de som jobbar med frågorna besitter mycket stor erfarenhet av yrket.

BRF behöver ökat stöd från sveriges brandmän. Idag är BRF största fack i yrket, men för att kunna vinna mer mark och bli starkare i alla frågor så behöver vi brandmän ena oss. Vi bestämmer själva hur vi vill ha det i framtiden. Bli medlem i BRF du också, stötta dina kollegor som jobbar för yrket.

Har du frågor, hör av dig till:
kansli@brandfacket.se