FRÅGA TILL POLITIKERNA:

Risken för vissa cancerformer ökar med upp till det dubbla för brandmän, när ska ni erkänna dessa cancerformer som yrkesskada?

V: -För oss är det viktigt att alla har en trygg och säker arbetsmiljö. Vi ser mycket allvarligt på den förhöjda risken brandmän löper att drabbas av vissa cancersjukdomar och anser att det borde klassas som yrkesskada. Det bör även vidtas åtgärder för att i möjligare mån skydda brandmän från de gifter som de exponeras för i sitt arbete.

MP: – Miljöpartiet följer mycket noga utvecklingen där kemikalier på olika sätt drabbar yrkesgrupper. Principen är att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och ska ha rutiner för skyddsarbete och ska göra riskbedömningar. När det gäller yrkesskador är det beslut på individnivå, som ska baseras på en rättssäker process.

Ytterligare en aspekt på detta problem är den ökande mängden kemikalier, bland annat flamskyddsmedel, som brandmän exponeras för. Sedan 1950 har fler än 140 000 nya kemikalier och bekämpningsmedel tagits fram. Kemiska ämnen har på många sätt bidragit till dagens välstånd, men också dödsfall och skador. På nationell nivå har Miljöpartiet i regering tagit ett krafttag för en giftfri miljö och skärpt lagstiftningen runt kemikalier. Arbetsmiljöverket är den myndighet som beslutar om regler och föreskrifter, de behöver möta upp den samlade släckningsförmågan och samarbetet mellan inblandade aktörer runt släcknings- och eftersläckningsarbetet och säkerställa att regler och föreskrifter bl. a gäller alla inblandade.

S: – Vi har för närvarande inga sådana förslag.

C: – Det måste vara professionen, dvs. läkare/vården som ska avgöra vad som är arbetssjukdom och inte vi politiker. För individen som drabbas är det viktigt att alltid få sin sak prövad och att en individuell bedömning görs för att utesluta att arbetssjukdomen, i detta fall vissa cancerformer, har uppkommit av andra anledningar, exempelvis ärftliga, så att personen ska kunna få sin sjukdom klassad som arbetssjukdom.

Långsiktigt är det viktigt att utreda orsakerna till varför och om vissa cancerformer ökar med det dubbla för brandmän. Forskning kan ge en del av svaret. Förebyggande åtgärder måste också sättas in så att risken kan minimeras för att fler ska drabbas. På så sikt kan långsiktigt förbättrade resultat nås.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är den viktigaste åtgärden för att förhindra arbetssjukdom. Det är arbetsgivaren som har det ansvaret. Även Arbetsmiljöverket har en viktig roll och uppdraget att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Dom tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

L: – Cancer kan räknas som yrkesskada, men det behövs tydliga samband för att det ska gälla. Vi är öppna för att kartlägga sambandet ifall rättstillämpningen behöver omfatta fler.

KD: – Cancerrisken för brandmän är väldigt allvarlig. Den behöver åtgärdas med skyddsutrustning och förebyggande arbete. När arbetsskador konstateras är det självklart att brandmän ska få ersättning för dessa. Eftersom andra länder klassat cancerriskerna som en brandskada för brandmän borde detta ses över även i Sverige. Det är inte godtagbart att personer som riskerar sin hälsa går utan tillräckligt skydd.

M: – Vi har som förslag att genomföra en ny uppdaterad s.k. nationell cancerstrategi i Sverige. I denna cancerstrategi ska konkreta åtgärder tas fram gällande t.ex. förebyggande arbete, kvalitetssäkring av cancervård, kortare väntetider, introduktion av kraftfullare läkemedel och satsning på forskning. Den kan därtill ta upp särskilda riktlinjer för riskyrken så som att arbeta som brandman. När det gäller arbetsskador ska dessa anmälas till Försäkringskassan och allvarliga arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket. Det är dessa myndigheter som undersöker och prövar de enskilda fallen. Vi har för närvarande inga förslag att ändra dessa regelverk.

SD: – Vi har uppmärksammat detta och vi kommer att återkomma med förslag, vi kan dock konstatera att man bör betrakta yrkesrelaterad cancer förknippad med brandbekämpningsyrket som en yrkesskada.