Räddningstjänsten har drabbats av nedskärningar i 20 år, den varma och torra sommaren har varit en hård prövning, hotbilden mot personalen ökar, vissa cancerformer borde klassas som yrkesskada
– hur blir det i framtiden? Swedish Firefighter har låtit riksdagens partier svara på en enkät för att göra det lättare för dig att rösta i valet 2018.

Nedskärningarna i räddningstjänsten minskar dess kapacitet, operativa förmåga och drabbar därmed säkerheten i Sverige generellt, hur ställer ni er till det?
Kan ni tänka er att staten tar över ansvaret för den räddningstjänsten?

V: – Vi tycker det är problematiskt och anser att räddningstjänsten behöver utökas med fler brandmän och se till att arbetsvillkoren förbättras. Vi vill inte att ansvaret för räddningstjänsten blir statligt. Det är bra med lokal förankring och lokalkännedom. Räddningstjänsten behöver utökas med fler brandmän och arbetsvillkoren förbättras.

MP: – Miljöpartiet vill återskapa ett välfungerande totalförsvar som kan möta en bred och komplex hotbild grundad i aktuell säkerhetspolitisk analys, och anser att ansvaret för ledning och samordning av det operativa räddningsarbetet fortsätta ligga på berörda myndigheter och andra aktörer utifrån ansvarsprincipen, det vill säga att den som under normala förhållanden hanterar en fråga, även gör det vid en kris. När det gäller det strategisk samordning vid kris träder Krishanteringsrådet in och samordnar berörda myndigheter och aktörer.

Miljöpartiet anser att det är rimligt att MSB, istället för Länsstyrelsen, i fortsättningen ska ha tillsyn över den kommunala räddningstjänsten och kunna ta över ansvaret vid mycket omfattande räddningsinsatser. Såväl myndigheter som civilsamhälle, företagare (lantbrukare ex) och enskilda privatpersoner har gjortstora insatser sommaren 2018 för att bekämpa bränderna denna sommar och förtjänar ett tack för det.

MSB, Myndigheten för Samhälle och Beredskap har uppdraget att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. I ljuset av sommaren 2018 och de skogsbränder som härjat i Norden bör de nordiska länderna utveckla och säkerställa sin gemensamma förmåga att skapa och bibehålla ett robust och hållbart samhälle, även under extrema väderförhållanden.

S: – Det är viktigt att den kommunala räddningstjänsten fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunerna ansvarar för finansiering av den kommunala räddningstjänsten och det finns fördelar med att man organiserar verksamheten där den också ska bedrivas. Vi ser i dagsläget därför inget behov av att staten tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Däremot behöver kommunerna i större utsträckning samverka med varandra. Vi socialdemokrater tycker också att det statliga stödet bör förstärkas. Mot bakgrund av detta tillsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning om räddningstjänsten, hur den som helhet kan förbättras och hur samverkan kan bli bättre. Räddningstjänstutredningen överlämnades till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i juni i år och är för närvarande ute på remiss.

C: – Alla i Sverige har rätten att känna sig trygga och säkra. Människors rätt till skydd och säkerhet ska vara självklar också på lands- och i glesbygd. Räddningstjänsten är en viktig kommunal resurs som behöver prioriteras tillsammans med annat viktigt säkerhets- och trygghetsarbete i kommunerna.
Vi tror fortsatt att räddningstjänsten ska vara ett kommunalt ansvar men att kommunerna behöver

samarbeta kring räddningstjänstfrågor tydligare än idag, för att få en bättre beredskap och operativ förmåga gemensamt.
Centerpartiet vill också att staten ska ha reella förstärkningsresurser och är öppna för att se hur detta bäst kan organiseras regionalt och nationellt. Lednings- och organisationsmässigt måste det också synkas med organiseringen för det civila försvaret nu när det är under utveckling, inte minst på regional och nationell nivå.

L: – Räddningstjänsten behöver stärkas rejält men att förstatliga räddningstjänsten vore fel väg att gå.Emellertid borde staten ha en nationell förstärkningsresurs som kan gripa in över hela Sverige. Detta behöver kompletteras med en pliktutbildning till civilförsvaret.

KD: – Nedskärningarna har fått pågå för länge, ochkonsekvenserna stirrar oss i vitögat i och med de bränder som rasar i Sverige just nu. Att det saknas så många brandmän är oacceptabelt. Efter branden i Västmanland 2014 skulle en gedigen utredning gjorts, men så skedde inte eftersom regeringen stoppade den. Den behöver göras om nu. Det är dessvärre inte bara inom räddningstjänsten som svensk krisberedskap brister och vi anser att det behövs ett helhetsgrepp. Då måste statligt huvudmannaskap vara ett alternativ, eller en ökad statlig styrning på annat sätt.

M: – Moderaterna är inte för att staten ska ta över ansvaret för räddningstjänsten. Däremot ser vi ett behov av att stärka den nationella krisledningen och att staten i ökad utsträckning stödjer kommuner som drabbats av större kriser. Vi föreslår att staten ska skjuta till medel för kommunernas kostnader för utbildning av tillräckligt med räddningstjänstpersonal och att villkoren för deltidsbrandmän ska förbättras. Slutligen så vill vi även se över inrättandet av en nationell krisfond som bland annat ska användas till att kompensera kommuner somdrabbats extra hårt av naturkatastrofer.

SD: – Regeringskansliet behöver ha en beredskap och förmåga att kunna förebygga samt hantera fredstida kriser.
Idag har länsstyrelsen en samordnande roll jämtemot kommunerna. Vi vill se att regeringen vid kris finns tillgänglig för att bidra med alla samhällets resurser. Vi vill dessutom arbeta för större civilområden vilket kommer att betyda att länsstyrelsens roll till viss del förändras. I dessa större civila områden vill vi se att landshövdingen sköter beredskapsplanering för den civila beredskapen.

Text:
Fredrik Persson