Brandmännen gör ett mycket viktigt arbete och de räddningstjänster som åker på självmordslarm räddar verkligen liv, säger Rickard Bracken, generalsekreterare i ideella organisationen Suicide Zero, som efterlyser större likvärdighet bland landets räddningstjänster vad gäller självmordslarm.

Räddningstjänsten är oerhört betydelsefull när det handlar om att förebygga självmord. Omkring hälften av alla självmord är starkt impulsdrivna och tiden från tanke till handling kan ibland vara så kort som under tio minuter. Att som brandmännen då ha förmågan att vid suicidlarm vara snabbt på plats resulterar många gånger i direkt livräddande insatser, säger Rickard Bracken, generalsekreterare i den ideella organisationen Suicide Zero som arbetar för att minska antalet självmord i Sverige.

Organisationen grundades för tio år sedan av personer som hade erfarenheter från att mista någon närstående genom suicid. Utgångspunkten var att suicidproblemet var belagt med skuld och skam och något man inte pratade om. Genom Suicide Zero ville grundarna belysa att självmord är ett samhällsproblem och att det inte satsades tillräckliga resurser för att åstadkomma en förändring.

Kärnan i vårt arbete är att försöka uppmärksamma frågan och åstadkomma politisk handling. Vi vill också göra frågan “talbar” genom att förmå medier att tala om problemet. I vårt kommunikationsarbete försöker vi bland annat lyfta fram människorna bakom självmorden; de efterlevande och sådana som försökt och överlevt och gjort det på ett hoppfullt sätt som visar att det går att ta sig igenom svårigheterna. 

Han berättar att antalet självmord minskat med cirka 30 procent sedan 1980-talet, med en särskilt kraftig minskning under 1990-talet. Men sedan millennieskiftet har minskningen bara varit 0,45 procent årligen vilket är alldeles för lite. Samtidigt har vi i gruppen unga vuxna sett en ökning med 1,8 procent per år. Idag dör omkring 1500 personer årligen genom självmord, säger Rickard Bracken.

Alla nivåer

Suicide Zero-organisationen finns på många platser i landet och upprätthåller på regional nivå dialog med förtroendevalda och med hälso- och sjukvården. På nationell nivå bearbetas departement och politiker. 

Mycket av det praktiska självmordsförebyggande arbetet sker i landets kommuner men förebyggande arbete måste bedrivas på alla nivåer, menar Rickard Bracken. Grundförutsättningen är att vi har ett välfungerade och jämlikt samhälle där människor har meningsfull sysselsättning och en meningsfull vardag, säger han 

Förebyggande arbete kan handla om att försvåra för suicidala personer att omsätta sina impulser i verklig handling, exempelvis genom att se till så att läkemedelsförpackningar innehåller ett begränsat antal tabletter eller att bygga barriärer vid järnvägen och höga räcken på broar. Sådana insatser är mycket effektiva. Många självmordshandlingar är impulsdrivna. Finns det ett högt staket på en bro så går de flesta inte till nästa bro. Man har klarat sig, menar Rickard Bracken.  

Även skolan har en viktig funktion av fylla i det förebyggande arbetet  

Vi tycker att skolan behöver lyfta frågor om psykisk hälsa och att ge baskunskaper till barn och unga kring att tala om känslor. Skolan bör ge kunskap om strategier för att hantera motgångar i livet. Detta är viktiga frågor som har stöd i forskningen och där skulle vi vilja att kommunerna gör mer. 

Vilka råd ger Rickard Bracken till den som är orolig över att en vän eller anhörig verkar må dåligt?

Berätta att du är orolig. Visa att du är angelägen om att förstå hur personen har det. Undvik att alltför snabbt komma med råd. Försök förmå personen att berätta, kanske genom att ställa frågor som inte bara kan besvaras med ja eller nej. 
Om du är orolig över att det kanske handlar om självmordstankar så tycker jag att du ska fråga ganska rakt om det. Att prata om självmordstankar är i sig inte triggande. Och finns såna tankar är det viktigt att gå vidare. Finns det planer, finns en tid utsatt? Om svaret på detta är ja så är läget akut och då måste personen få hjälp av vården. 

Idag dör omkring 1500 personer årligen genom självmord, berättar Rickard Bracken på Suicide Zero. 

Den som går med den här typen av tankar är liksom innesluten i sig själv och tankarna går runt. Att då få hjälp av någon utifrån som spräcker den bubblan kan vara väldigt hjälpande, säger Rickard Bracken. 
För den som söker hjälp är primärvården första instans. Sedan tar den specialiserade psykiatriska vården vid. Stöd kan man även få från de ideella organisationer som finns och då handlar det ofta om rent medmänsklig hjälp, med telefonjourer och andra typer av stödverksamheter.

Varmt om hjärtat

Räddningstjänsten ligger som sagt Rickard Bracken varmt om hjärtat. Han berättar att Suicide Zero för löpande dialog med många räddningstjänster inom ramen för organisationens påverkansarbete ute i regionerna. 

I mars pågick dessutom ett konkret samarbete, med Brandkåren Norra Dalarna där kommunerna Mora, Älvdalen, Leksand och Vansbro ingår. Räddningstjänstpersonalen i Brandkåren Norra Dalarna hade gått utbildningen AOSP (akut omhändertagande av självmordsbenägen person) som anordnas av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet. Brandmännen upplevde att de ville lära sig mer om den här problematiken och vände sig till oss. 
Vi arbetade sedan ihop med att uppmärksamma frågan utåt genom budskapet “Du är livsviktig” tillsammans med vår logotyp klistrad på brandbilarna och med informationsmaterial att dela ut bland annat i skolorna. Materialet handlade om vilka tecknen är på att någon mår dåligt och hur viktigt det är att berätta för en vuxen om man är orolig för någon kompis. Eller om man själv mår dåligt, säger Rickard Bracken.  

Konkreta samarbeten av det här slaget med räddningstjänsten är betydelsefulla för att lyfta problemet, menar han. Men Rickard Bracken har även ett önskemål. Brandmännen gör ett mycket viktigt arbete och de räddningstjänster som åker på självmordslarm – de räddar verkligen liv. Men idag finns stora skillnader beträffande vilka som åker på den typen av larm och det beror på att olika räddningstjänster gör olika tolkningar av Lagen om skydd mot olyckor. Vi tycker att det är angeläget med en större likvärdighet i landet och att det blir tydligt att räddningstjänsten verkligen ska åka på självmordslarm, att personalen utbildas och att det skjuts till resurser. Detta räddar liv och jag har svårt att tänka mig något viktigare, säger Rickard Bracken. 

Anders Fahlman
Suicid Zero
Firefighters