Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har lämnat över ett förslag till regeringen gällande ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. MSB har bidragit och samverkat i arbetet, främst relaterat till området suicidprevention.

Strategin innehar fyra övergripande mål och består av visionen ”Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid”. De fyra övergripande målen är:

  • En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
    • Färre liv förlorade i suicid
    • Minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
    • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Till de fyra övergripande målen finns även sju delmål som enskilt och tillsammans bidrar till de olika övergripande målen.

MSB:s fokus är räddningstjänstens behov

Martin Åberg, MSB säger att:
– MSB:s verksamhet relaterar främst till målet om färre liv förlorade i suicid och det tillhörande delmålet om att stärka suicidpreventionsarbetet. MSB:s fokus är de kommunala räddningstjänstorganisationernas behov inom området.

MSB har intervjuat tio kommunala räddningstjänstorganisationer för att kartlägga hur det ser ut nu, men främst för att utreda de långsiktiga behoven.

Martin Åberg säger:
– Vi ser att de kommunala räddningstjänstorganisationerna har ett behov av stöd och ökad kunskap inom området. Inledningsvis tänker vi oss att påbörja ett arbete under hösten med en vägledning som stöd och förtydligande till området. Detta är även något som de intervjuade kommunala räddningstjänstorganisationerna har uttryck önskemål om.

MSB kommer fortsätta att arbeta utifrån de identifierade utvecklingsbehoven. Det tillkommer säkert också nya uppdrag som ska bidra till genomförande och uppföljning av den nationella strategin.

Fredrik Persson
Källa: MSB Illustration: Istock
Firefighters