MSB har gett Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att utreda konsekvenserna av översvämningarna som skedde i januari-23. Återrapportering ska ske till MSB inom sex månader.

Beslutet har sin grund i EU:s översvämningsdirektiv gällande översvämningsrisker. Direktivet är till för att värna om människors hälsa, skydda miljön, vårt kulturarv och ekonomisk verksamhet.

Viktigt information skapar underlag för fortsatt klimatanpassning

Förordningen ger att medlemsländerna är skyldiga till att lämna information om de konsekvenser som uppstår vid större översvämningar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU. Den insamlade information ska dels öka möjligheterna till att uppdatera den nationella riskbilden samt underlätta jämförelser mellan nationer inom EU.

MSB arbetar aktivt med att identifiera var i Sverige konsekvenserna för översvämningarna kan bli stora. Information om hur översvämningar påverkar samhället skapar underlag för samhällsplanering och klimatanpassning. Informationen finns även med vid planering av förebyggande åtgärder och för att upprätthålla tillräcklig beredskap.

Rapporterna stödjer fortsatt utveckling 

Tidigare rapporter har bland annat påvisat behov av karteringar med lägre återkomsttid. Rapporterna visar också vikten av gemensam lägesbild samt nyttan av samverkans- och beredskapsövningar – det ger viktiga lärdomar för alla involverade.

Fakta översvämningsdirektivet
Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningarna och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Fredrik Persson
Firefighters
Bild: Istock