På uppdrag av MSB har Karlstad universitet utfört en enkätundersökning angående jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Enkäten redovisades 2021 och omfattar nära hälften av de som mellan 2007–2016 gått ut utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) eller påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).

Resultatet från enkäten påvisar att mer än 40 procent av de kvinnor som gått SMO eller RUB inte arbetar inom räddningstjänsten i dag. Mer än 60 procent av dessa kvinnor har dessutom blivit utsatta för kränkningar eller diskriminering på grund av kön och andelen bland de kvinnor som jobbar kvar är obetydligt lägre. Bland männen är siffran mycket lägre, där svarar fem procent att de har blivit utsatta.

Mer än 60 procent av kvinnorna i enkäten uppgav att de blivit utsatta för kränkningar eller diskriminering på grund av kön.

Förändring måste ske, bla har en handlingsplan för 2022–2024 tagits fram samt en målbild för 2030. En del åtgärder ska MSB stödja men räddningstjänsterna måste omsätta stödet i praktisk handling. Det räcker inte med satsningar och initiativ hos enstaka räddningstjänster, alla Räddningstjänster måste arbeta mer och samarbeta med varandra.

Bla ska man se över antagningen till SMO-utbildningen och räddningstjänsternas fysiska anställningskrav, samordna och anpassa marknadsföringen till flera målgrupper samt visa yrkesmöjligheterna inom räddningstjänsten. Det ska även genomföras kompetenshöjande insatser om likabehandling för en inkluderande arbetsmiljö.
En målbild för räddningstjänsten är att den ska leverera en jämlik och bra service för hela befolkningen. För att nå det målet föreslås bla att det genomförs en studie om hur räddningstjänstens hantering och bemötande upplevs ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Alla personalkategorier bör också få kompetensutveckling inom jämställt och jämlikt bemötande.

Fredrik Persson
Firefighters.se
Foto: Istock