Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand är visionen för den nationella strategin för stärkt brandskydd sedan den antogs 2010. Nu har en ny inriktning för strategin tagits fram som tar sikte på 2030 med nya mål och åtgärder. 

Källa: MSB
Foto: www.pppress.se


Brandskyddsföreningen ingår, tillsammans med MSB, andra myndigheter, kommuner och organisationer, i den Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor. Under våren har man sett över den nationella strategin och innan sommaren meddelade man en ny inriktning med nya mål och åtgärder.
– Som en av aktörerna i samverkansgruppen har Brandskyddsföreningen deltagit i arbetet med att ta fram den nya inriktningen. Det är ett viktigt arbete som behöver fortsätta, säger Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Antal omkomna i bostadsbränder minskar

Ett av målen i den nya inriktningen är att färre än 60 personer ska omkomma årligen vid bränder i bostadsmiljö. När arbetet med strategin började 2010 var det runt 100 personer per år som omkom i bränder i bostaden och antalet har minskat sedan dess, samtidigt som befolkningen har ökat. De tre senaste åren har det varit i genomsnitt 67 omkomna per år.
– Med tanke på en ökande befolkning och ett särskilt ökande antal äldre (80 plus) och deras relativa högre risk, så bedömer vi att målet är utmanande men samtidigt nåbart, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Satsar på nationell nivå

Arbetet är redan i gång inom flera av åtgärderna och MSB kommer fortsätta att under den kommande perioden följa upp och satsa på nationell nivå och stötta där man behöver på lokal nivå.
– Brandsäkerhetsarbetet är ett system av åtgärder och inriktningen kan ge aktörer som till exempel regioner, fastighetsägare, intresseorganisationer, frivilligorganisationer eller försäkringsbolag stöd vid val av aktiviteterna, säger Patrik Perbeck.

Första insats med kort responstid

En av de prioriterade åtgärderna i strategin är att verka för att genomföra en första insats med kort responstid. Forskning har visat att en kortare responstid räddar liv och minskar egendomsskador.
Det finns olika sätt att organisera samhällets resurser för att möjliggöra en första insats med kort responstid. Till exempel skulle mindre enheter som kan täcka större ytor förkorta responstiden där en lösning kan vara Civil Insatsperson (CIP) tillsammans med andra aktörer som kan larmas ut vid brand.

Stärka riskutsatta individers brandskydd

På lokal nivå har man riktat in sig särskilt till aktörer som möter riskutsatta och under hösten kommer MSB att rikta en kampanj till privatpersoner.
– Vi vill underlätta för beslutsfattare och yrkesutövare att arbeta systematiskt med brandskydd för riskutsatta. Till hösten går vi vidare och riktar oss till allmänheten för att uppmärksamma problemet att en brandvarnare inte är tillräckligt skydd för alla. Om de som har svårigheter att utrymma på egen hand får ett förstärkt brandskydd, kan många liv räddas, säger Patrik Perbeck.

De nya målen i inriktningen är:

Liv och hälsa

  • Antal omkomna vid bränder i bostadsmiljö ska vara under 60 per år.
  • Antal allvarligt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska vara:
  • Under 600 per år (personer transporterade från olycksplats med ambulans).
  • Under 400 per år (personer i sluten vård).

Egendom

  • Kostnad för egendomsskador ska följa en nedåtgående trend.
  • Antal utvecklade bostadsbränder ska vara under 2 500 per år.

Skyddsåtgärder

  • Andel hushåll med fungerande brandvarnare ska vara minst 95 %.
  • Andel hushåll med handbrandsläckare ska vara minst 80 %.
  • Andel hushåll med brandfilt ska vara minst 70 %.

Ladda ned och läs mer: Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt www.msb.se

www.firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here