Räddningstjänsten har inte, och vill inte ha, ensamrätt på att hjälpa till när en olycka inträffar. Det bästa är givetvis om den drabbade själv kan lösa situationen eller om någon i den drabbades närhet kan hjälpa till. Först när situationen blir övermäktig för den drabbade och dess omedelbara omgivning så finns kommunens resurser där i form av räddningstjänst.

Det ligger även i sakens natur att ju förr skadeutvecklingen kan brytas desto mindre blir i regel konsekvenserna. En lite brand kan släckas tidigt med små medel och med små skador som följd på samma sätt som konsekvenserna av ett dieselläckage är små om läckan kan stoppas tidigt. 
Det är även ett faktum att i de flesta fall så är de räddningsresurser som står till kommuninnevånarnas förfogande få till antalet och utgår dessutom oftast från samma plats. I kontrast till detta så finns i en kommun hundratals innevånare med tillgång till brandsläckare och förmåga att ingripa. Dessutom är dessa i regel geografiskt fördelade i kommunen och kommer med största sannolikhet vara på plats innan räddningstjänsten. 
Problemet idag är dock att samhällets samlade resurser, i det här fallet de civila, inte får möjligheten att hjälpa till då de saknar information om händelsen. Att även lediga brandmän, poliser, sjukvårdspersonal, väktare med flera saknar möjligheten att bli informerade är än sämre nyttjande av vår gemensamma förmåga. Med detta menas givetvis INTE att civila ska ersätta räddningstjänsten men däremot att tidiga ingripanden av personer med förmåga och kompetens bör underlättas. Information bör delas och kunskap spridas. Vad vore väl bättre än om skadeutvecklingen har begränsats vid räddningstjänsten ankomst?  
Det vore väl även en trygghet för dig att veta att hjälp anländer så fort som möjligt och att personer i din omgivning kommer få möjlighet att hjälpa till om en olycka händer dig? För när det kommer till kritan så spelar det väl inte så stor roll vem som bidrar med hjälp när den behövs? 
Det pågår idag flertalet projekt i Sverige med potential att förbättra situationen, något som är efterlängtat och välbehövligt. Sverige behöver fler brandmän och mer räddningsresurser men även en vidgad syn på vem som kan bidra med hjälp. Inte minst i glesbygd där avstånden är långa. 

Text: Marcus Wallén 
Ordförande RRB (Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor) 
Inre befäl SMS (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg)

Foto: www.pppress.se