Ytterligare ett nummer av SFF är i er hand och förbundets distriktsombudsmän samt undertecknad har många aktiva ärenden som för närvarande hanteras i varierande grad och omfattning. Det har hänt otroligt mycket sedan förra numret som kom den 3 april. Nya tillämpningar i RIB 19, hemställan till regeringen kring-a-kassan, utbildningspaket är på gång till våra lokala avdelningar, med mera.

Sedan har Covid-19 inneburit restriktioner och fysiska träffar ställdes in men jag tycker ändå att vi lyckats hantera det bra via olika digitala plattformar, mail, telefonkontakter och hoppas att ingen medlem har känt sig förbisedd och jag hoppas att restriktionerna lättar framåt hösten så jag och mina kollegor kan komma på medlemsbesök samt knyta nya kontakter. Ni kan nå oss på kansli@brandfacket.se, magnus.krantz@brandfacket.se eller någon av våra distriktsombudsmän i era regioner. Det går också bra att ringa kansliet på 08/7223480.

Gör om och gör rätt

Rubriken är ibland ett uttryck när något blir fel och man kan, ska och vill göra om och göra rätt. Detta uttryck är användbart även när arbetsgivare brister i sin informations-skyldighet enligt MBL (medbestämmandelagen) men även i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt medbestämmandelagen ska en arbetsgivare kalla till förhandling enligt § 19 MBL vilket förenklat betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska informera de fackliga organisationerna om hur verksamheten ska utvecklas, vilka rekryteringar som görs, hur ekonomin ser ut och vilka riktlinjerna är för personalpolitiken, osv. Vill sen arbetsgivaren gå vidare med förändringar i verksamheten eller tex tillsätta nya chefer, ska arbetsgivaren kalla till förhandling enligt § 11 MBL där de fackliga organisationerna får ge sin syn på ärendet. Förklarar man sig oenig med arbetsgivaren i förhandlingen kan man påkalla central förhandling enligt § 14 MBL.
    Det ser olika ut på våra räddningstjänster och det används både ett MBL-förfarande men även samverkan som då ersätter MBL i viss mån. Dock får vi, tyvärr, emellanåt samtal från lokala avdelningar där arbetsgivaren missar att påkalla förhandling redan i informationsdelen.
     I allra värsta fall sker det ingen samverkan eller information och förhandling enligt MBL alls och då kan vi påtala det och efter dialog brukar det lösa sig till det bättre. Skulle däremot inte dialogen hjälpa så kan vi påkalla förhandling om brott mot MBL och begära skadestånd. Förutom att det ska vara rätt arbetsgång i MBL-förfarandet så ska arbetsgivaren dessutom genomföra risk- och konsekvensbedömningar innan viktigare förändringar genomförs och här ska arbetsplatsens skyddsombud vara med. Bedömningen ska vara klar innan MBL-förhandling påbörjats. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen.
Om arbetsgivaren missat ovanstående – gör om och gör rätt!

Beredskap utöver schema och C-körkort

Sedan förra numret kom ut så har vi fått förtydligande av tillämpningar av två paragrafer i kollektivavtal för RIB:are, RIB 19.
När det gäller beredskap utöver schema eller vakansersättning som det också kallas så sker det i skrivande stund många diskussioner, möten och dialoger kring denna paragraf. BRF bevakar detta noga då vi vet att det finns frågetecken hur räddningstjänsterna ska hantera detta.
    Tillämpningen angående när man tar C-körkort har skapat en del frågeställningar när det gäller utbildningspremien och här kan vi se att det kan bli en skillnad på storlekens premie beroende på de fysiska förutsättningarna, såsom var körskolan ligger och hur mycket behöver man ta ledigt från sin huvudarbetsgivare med mera, vilket behöver tas hänsyn till när premien bestäms. Man har redan nu kommit överens om utbildningspremier i en del räddningstjänster och fler följer. Vi ser också att arbetsgivarna nu ställer om, gör rätt och betalar för körkorten såsom det ska hanteras och sker inte detta i er räddningstjänst, ta då kontakt med oss.

A-kassa och beredskap

I förra numret skrev jag att det pågår en utredning om ny arbetslöshetsförsäkring och att denna skulle presenteras i maj men datumet är uppskjutet till 15 juni, dvs samma dag som detta nummer kommer till er och jag återkommer i nästa nummer eller i ett medlemsbrev angående denna utredning. Samtidigt som detta har då SKR/Sobona tillsammans med BRF, Kommunal och Vision skrivit en hemställan till regeringen där man vill undanta räddningspersonal i beredskap, dvs RIB:are, från reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. I skrivande stund har vi inte fått svar på hemställan.

Graviditetsersättning

I nr 2 av SFF skrev jag om ett ärende som BRF- som ombud för en medlem – överklagat till Förvaltningsrätten och där vår medlem fick rätt och ärendet gick tillbaka till Försäkrings-kassan för ny handläggning. Handläggningen är nu klar och vår medlem har fått sin ersättning retroaktivt. Därmed är ärendet avslutat och medlemmen är mycket nöjd med hanteringen och utfallet.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön sommar!

Text: Magnus Krantz