Du har jobbat med utveckling och samverkan med räddningstjänsten i flera år och har nyligen bytt tjänst inom MSB. Vad ska du fokusera på?

Jag kommer i nya rollen, till-sammans med kollegorna på MSB:s team för nationella för-stärkningsresurser och kapaci-tetsutveckling, vara drivande i arbetet med att utveckla natio-nell samverkan och ledning där jag kommer ha ett särskilt fokus på att vidareutveckla samarbetet med de kommunala rädd-ningstjänsterna. Mycket av arbetet kommer handla om att anpassa våra förstärkningsresurser till en förändrad riskbild, såsom klimatförändringar, terrorism och civilt försvar.

Erik, hur kan samarbetet mellan MSB och räddnings-tjänsten stärkas ytterligare? Och vad vill du åstadkomma i nya rollen?

Överlag är förmågan att samverka, samordna och allokera rätt resurser avgörande för slutresultatet vid alla typer av räddningsinsatser. Det såg vi inte minst under skogsbrän-derna 2018. Att två viktiga aktörer som MSB och kommunal räddningstjänst har kunskap om varandras arbetssätt, resur-ser, ansvar, och förmåga är viktigt för effektiviteten – och därmed även resultatet. Jag hoppas att mina erfarenheter från såväl olika räddningstjänstorganisationer som MSB kan bidra till att de områdena ytterligare stärks. Nätverkande är också viktigt och skapa arenor och kommunikation som når rätt målgrupper. Ett exempel på det i närtid var Brandkonferensen i Stockholm, där MSB:s operativa verk-samhet och kommunal räddningstjänst utbytte erfarenheter och kännedom om varandras förmågor.

Lycka till Erik!