Vad har hänt och hur fortskrider arbetet mot ett nytt RIB – avtal 2019?

BRF var 1–8 juli 2018 på plats i Almedalen dels för att informera om brandmannayrket och även hålla i seminarie för att delge bl.a. politiker om hur den svenska operativa förmågan ser ut 2018.
Kärnfrågan idag är att det saknas ca 2 500 brandmän i Sverige. Under 2017 avlutade många brandmän sitt arbete, det blev ett mörkt år för räddningstjänstens numerära och operativa förmåga.

Det saknas många RiB och det är även många tjänster på heltidssidan som tagits bort. De enkäter som BRF nu genomför har rönt ett väldigt stort intresse, både från media och från beslutsfattare. BRF har i många olika forum under sommaren varit tydlig med att ersättningar och anställningsvillkor för RiB-anställda måste bli bättre om den framtida personalförsörjningen ska klaras av. Sommaren 2018 har på olika sätt uppdagat de personella problem som BRF redan tidigare hävdat finns. 

Avtalskommittén är nu i slutskedet med enkäten ”Statusläge 2017” som alla brandmän och brandbefäl kan svara på. Det saknas fortfarande svar från ca 100 brandstationer (ca 600 av 694 stationer har svarat), avtalskommittén hoppas på svar från dessa innan enkäterna stängs för en slutlig rapport, den beräknas vara klar under senare delen av september.

Genom att svara på enkäten så bidrar du till fortsatt förbättringsarbete för brandmän och brandbefäl i BRF:s regi. Kartläggningen av läget gör det lättare att se behoven vilket är viktigt om en förändring av bl.a. arbetsmiljö ska kunna komma till stånd. Länk till enkäterna finner du på BRF´s hemsida: www.brandfacket.se/avtalskommitte

Avtalskommittén jobbar för närvarande på detaljerna i det avtalsyrkande som kommer att läggas fram under hösten. Yrkandet ska sedan ligga till grund för diskussioner om det nya avtalet RiB-19. I enkäten har medlemmarna tyckt till om detaljer i det kommande RiB-avtalet och de vanligaste önskemålen är: Ob-tillägg för larm och övningstid, ersättning för bil samt en bättre lösning för sommarsemester.

Viktiga möten gällande kommande förhandling
Under hösten kommer avtalskommittén fortsätta arbetet genom att föra dialog med Kommunal och Vision om en samsyn mellan fackförbunden under de kommande
förhandlingarna med SKL & Sobona (fd. Pacta) de upptas i slutet av året.

EU-dom 20180221
Inget nytt finns dags dato att rapportera gällande EU-domen. I nuläget råder att inom arbetsrätten och arbetstidslagstiftningen klassas inte beredskap som arbetstid, det gör däremot jour. RiB-anställningen är en beredskapsanställning då anställd står till arbetsgivarens förfogande för att vid larm inställa sig för tjänstgöring inom 5–10 min.     

EU-domstolen meddelande 21 februari 2018 dom i ett mål gällande en brandman från Belgien och hans krav gällande lön för beredskap i hemmet då han stod till arbetsgivarens förfogande.

Domstolen kom bl.a. fram till att en brandman, motsvarande RiB-anställd, som står till arbetsgivarens förfogande och med en inställelsetid på 8 minuter får sina möjligheter till andra aktiviteter så pass inskränkta att beredskapstiden i hemmet ska räknas som arbetstid.

Brandmännens Riksförbundet och Avtalskommittén avvaktar tills vidare på en reaktion från arbetsgivaren. Hur svensk arbetsrätt kommer att förhålla sig till innehållet i domen återstår att se. BRF och avtalskommittén följer upp detta i framtida nummer av SFF.

Länk till domen här: http://www.cesi.org/9872-2/

Slutligen, fortsätt att höra av er till oss i Avtalskommittén med åsikter om sommaren som varit, sett till er bemanning och annat!
Ni kan nå oss genom att skicka epost till avtalskommitte@brandfacket.se
eller ring till kansliet på 08-722 34 80 och be om att få prata med oss.

Magnus Sjöholm
Central Ombudsman