KRONISKA MUSKEL OCH SKELETTBESVÄR I februari och mars 2023 gjordes en undersökning hos gruppen brandmän om de upplevde någon typ av kroppslig smärta. 255 brandmän fyllde i enkäten och resultatet som presenterades i slutet av 2023 visade att 75% upplevt någon typ av kronisk MSD.

Enkäten som skickades ut till brandmän i Sverige var tillgänglig online mellan februari och mars 2023. Undersökningen hade som syfte att öka förståelsen om brandmäns kroniska muskel- och skelettbesvär (MSD). Undersökningen skulle ge information om hur vanligt det är med smärta i olika kroppsdelar och hur mycket funktionshinder det innebar samt om det var skillnader inom gruppen brandmän. 

På frågan om den vanligaste av kroppens områden med kronisk MSD fördelades svaren med ländryggen 40%, axlar 31% och knäna 21%. På frågan, hur mycket funktionshinder smärtan orsakade så rapporterade de flesta låg funktionsnedsättning. Till exempel hade 80 % bara 0-6 dagar sjukskrivning under 2022 på grund av deras MSD.

De brandmän som inte var rökdykare upplevde högre funktionsnedsättning och smärtintensitet jämfört rökdykare. Kvinnor beskriver att de upplevde smärta i händer och handleder oftare jämfört med män. Män och de som är äldre än 39 år beskrev upplevde mer smärta från sina axlar. Män rapporterade en generellt högre förekomst av kronisk MSD i jämförelse med kvinnor.

Fler studier behövs

Fortsättningsvis behövs det ytterligare studier som validerar siffran 75% på ett större urval, hur många fler i yrkesgruppen lider av kroniska muskuloskeletala besvär? Undersökningen väcker andra frågor som tex om det finns fler diagnoser som är vanliga tex artros, diskbråck eller senskador? Är muskuloskelata besvär en bidragande orsak till att inte vara godkänd för rökdykning? Vi behöver också svar på vilka delar av kroppen är särskilt utsatta? Finns det könsskillnader som kan hjälpa till vid ett förebyggande arbete?

Om fler ingår i ytterligare studier så kan vi också identifiera riskfaktorer som ligger bakom MSD hos brandmän. Vi kan också ta reda på mer om det finns vissa delar av kroppen som är särskilt utsatta och finns det skillnader mellan könen. Fler svar på orsaker till smärta kan hjälpa till vid ett förebyggande arbete.

David Havia tackar för hjälpen med svar till studien, utan den hade studien inte varit möjlig.

Fredrik Persson
Källa: David Havia
Firefighters
Brandfacket BRF