Enhetschef Anders Edstam skriver i ett PM att arbetsgivarna ansvarar för kravprofilernas utformning. Det är inte MSB som bestämmer över kommunen men tar tydlig ställning om de fysiska kraven. Överkrav riskerar att försvåra kommunernas kompetensförsörjning då i övrigt lämpliga kandidater stängs ute.

Det är inte MSB som bestämmer över kommunen men tar tydlig ställning om de fysiska kraven. Myndigheten fastställer inte kompetenskrav och kravnivåer i detalj, utan de bör utgå från arbetsgivarens identifierade behov. Oavsett anställningsform så anser myndigheten att följande principer bör följas vid rekrytering av brandmän:

1. Tester av fysisk förmåga ska vara baserade på reella behov.

Det kan finnas behov av att testa kandidaters fysiska förmåga ur två perspektiv: arbetsmiljö och förmåga att kunna utföra det arbete som förväntas. MSB anser att det är viktigt att kravnivån endast utformas utifrån verkliga behov, det vill säga vilken fysisk förmåga som motsvarar att klara rollen ur de två perspektiven. Varje testmoment ska ha ett tydligt syfte och testernas kravnivåer bör vara transparenta och tydliga.

MSB har inte tillgång till studier som påvisar att högre fysiska krav ger en effektivare räddningstjänst, och överkrav riskerar att försvåra kommunernas kompetensförsörjning då i övrigt lämpliga kandidater stängs ute.

2. Tester och kravnivåer ska inte vara skadliga

Utformning av tester ska inte skada kandidater eller anställd personal, vare sig på kort eller lång sikt. Högt ställda fysiska krav kan skapa osunda långsiktiga träningsmönster där ensidig träning för att klara vissa testmoment kan skapa belastningsskador. Exempel på detta är vissa moment som ingår i de s k Winternet-testerna. Ett alternativ är att låta de sökande testa sin förmåga på funktionella och ergonomiska banor med arbetsrelaterade moment.

Även den psykosociala testmiljön är viktig, t ex påverkar kandidaters känsla av trygghet såväl prestationsförmåga som upplevelsen av räddningstjänsten.

3. Rullbandstestets syfte är kopplat till arbetsmiljö, 4,5 km/h gäller

För att genomföra arbetsmomentet rök- och kemdykning ställs krav enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ett av dessa krav är det så kallade rullbandstestet. MSB vill framhålla att kravet på arbetsprovet är baserat på arbetsmiljö, det vill säga att arbetsgivaren ska kontrollera att den fysiska arbetsförmågan är tillräcklig ur ett medicinskt perspektiv. Ur detta perspektiv finns det ingen anledning att ifrågasätta Arbetsmiljöverkets gällande kravnivå om kravnivå 4,5 km/h oavsett arbetstagarens ålder.

4. Anställningskrav är en ledningsfråga

För att säkerställa att arbetsgivarens olika perspektiv beaktas vid utformandet av anställningskrav och utförandet av tester är det viktigt att det finns tydlig styrning och uppföljning från ledningen. Fysansvariga, testledare med flera måste ges förutsättningar för att kunna säkerställa att bland annat ovanstående aspekter beaktas.

Text, illustration: Fredric Persson
Källa: MSB
Firefighters