Den 2 juni samlade MSB myndighetschefer från civilområdesansvariga länsstyrelser och beredskapssektorer samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken. Mötet syftade till att fortsatta dialogen om deras gemensamma uppdrag inom civil beredskap samt att följa upp frågorna från Totalförsvarets möte tidigare i februari.

Under våren har de olika aktörerna bl.a arbetat med att formulera hur de gemensamma målen ska se ut inför implementeringen av den nya strukturen för civilt förvar. Man har även utvecklat hur mötet mellan geografiskt områdesansvar och beredskapssektorsansvar ska fungera. Ett annat område är hur myndigheterna ska kunna kommunicera samordnat och tydligt om civil beredskap.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka säger att:<
– Vårt gemensamma arbete i flera olika forum har gett positiva resultat. Vi lär oss av varandra längs vägen, och vi kommer fram till bättre lösningar när vi är flera som diskuterar de utmaningar vi står inför. Målet är att nå syftet för den nya strukturen som gäller från 1 oktober förra året, det vill säga ett Sverige med ökad motståndskraft.

Olivia Wigzell som är Socialstyrelsens generaldirektör säger:
– Det är ett omfattande arbete som pågår på alla nivåer för att öka både robustheten och flexibiliteten i vår beredskap. Samverkan är ju ledordet för att de förmågehöjande åtgärderna ska bli effektiva och vi myndighetschefer och den högsta regionala nivån fortsätter, precis som idag, att arbeta för att bli än mer samspelta. Det vinner alla på både i uppbyggnadsarbetet och i ett skarpt läge.

dialog om civil beredskap

Rapport om kommande prioriteringar inom det civila försvaret

Efter mötet följde en gemensam diskussion angående det nya regeringsuppdraget om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret 2025-2030. Rapporten kommer bli ett viktigt underlag till Försvarsberedningen.

– Därför var det viktigt att vi fick föra ett gemensamt samtal om vad som kommer vara viktigast för systemet som helhet. Det är bara tillsammans som vi kan få en samlad bild av behov och möjligheter. Det är också fint att få möjlighet att diskutera med kloka och engagerade kollegor. Säger Charlotte Petri Gornitzka och fortsätter:
– I den prioritering som MSB ska föreslå är det viktigt att man beaktar behoven som finns på lokal och regional nivå, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

Rapporten kommer till stor del att bygga vidare på arbete som skedde inom ramen för två andra regeringsuppdrag som lämnades in i maj och november förra året.
– Uppdraget utförs i nära dialog med övriga myndigheter och Försvarsmakten, vilket vi även gjorde förra året. Vi behöver vara transparenta och tillitsfulla för att det ska gå vägen och bli bästa möjliga underlag för försvarsberedningen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Fortsatt dialog om civil beredskap

Så ser målbilden ut för 2023 – implementering av ny struktur för civil beredskap

Målbilden för 2023 syftar till att ge aktörsgemensam inriktning till implementeringsarbetet av den nya strukturen, stöd för prioriteringar och sekvenseringar av åtgärder/ aktiviteter, och genom det skapa framdrift i utvecklingen av systemet.

  • Respektive beredskapssektor är etablerad. Grundläggande förmåga finns att utföra uppgifterna enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
  • Respektive civilområdeskansli är etablerat. Grundläggande förmåga finns att utföra uppgifterna enligt förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser.
  • Myndigheter som före 1 oktober 2022 inte varit bevakningsansvariga har en grundläggande förmåga att verka som beredskapsmyndighet.
  • Det finns en samsyn mellan myndigheter inom sektorer respektive det geografiska områdesperspektivet om ansvarsfördelning och i hur samverkan ska ske.
  • Grundläggande förmåga till rapportering enligt bestämmelser i författning och beslut finns framtaget och används.
  • Det finns en etablerad mötesstruktur på chefsnivå som inkluderar syfte och vem som deltar i respektive mötesformat.
  • MSB:s samordnande uppgifter i förhållande till de sektorsansvariga myndigheterna respektive civilområdesansvariga länsstyrelserna har klarats ut.

Fredrik Persson
Källa: MSB
Firefighters
Brandfacket BRF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here