Myndigheten för samhällsskydd (MSB), Naturvårdsverket (NV) och Elsäkerhetsverkets (Elsäk) har tillsammans gett ut en kort sammanställning över aktuella lagstiftningar för litium och litiumjonbatterier.

Olika myndigheter får allt mer frågor om vilka bestämmelser och regler som gäller för han-tering, transport och användning. I den här sammanställningen omfattas litiumjonbatterier i termen litiumbatterier, förutom när det specifikt anges en viss typ av batteri.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga olyckor samt att dra lärdom av olyckor och utveckla/styra räddningsinsatser. Det finns inget specifikt för litiumbatterier utan brand-skyddskraven är av allmän karaktär. Det anges att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Seveso

Dessa bestämmelser syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. Enligt ECHA (European chemicals agency) klassas batterier som varor och är inte klassade enligt CLP. Li-jonbatterier är inte ämnen, de är varor och omfattas inte av Seveso direktivet – såvida de inte är avfall, när deras faror kan bli relevanta. Så länge de inte är skadade eller går sönder, ska de inte ingå-ende substanserna inte räknas som Sevesoämnen.

Transport

Litiumbatterier som transporteras regleras genom bestämmelser för transport av farligt gods. Som grund finns internationella bestämmelser. FN-rekommendationerna för transport av farligt gods har bland annat utvecklat klassificeringsbestämmelser, förpackningsmetoder, märkningskrav och krav på information i transportdokument för litiumbatterier och dessa har överförts i föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport. Begreppet ”transport” finns definierat och innefattar hantering/förvaring som hör ihop med transporten samt viss mellanlagring. Det finns ett generellt krav på att batterierna ska vara testade och uppfylla kriterier enligt kapitel 38.3 i FN:s testhandbok.

Fredrik Persson
Källa: MSB
Bild: Wikipedia
Firefighters.se