Luften på en brandplats innehåller osynliga partiklar och gaser, vi kan uppfatta det som en lukt. På en utryckning kommer brandmän i genomsnitt kontakt 136 hälsofarliga partiklar. Kroppen blir kontaminerad via hud, luftväg och mun från och med när larmet går till att brandmannen är tillbaka på stationen.

Huden är kroppens största organ och det är också genom huden den största kontamineringen sker. Hudkontakt sker varje gång en brandman kommer i kontakt med kontaminerad utrustning som tex smutsiga larmställ, fordon på hemstationen eller föremål på utryckningsplatsen. Huden bör heller inte exponeras för sot.

Dagens larmkläder är framtagna för att kunna ”andas” så att brandmännen kan arbeta i hög värme och ventilera ut fukt. Klädernas andningsförmåga innebär också att giftiga ämnen når fram till huden och kan tränga in. Det gäller framförallt lättflyktiga brandgaser, polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) varav vissa är cancerframkallande. Brandröken från elbilarnas litiumbatterier går igenom larmställen efter 1 minut, de har dessutom god att penetrera huden. Hudens temperatur påverkar också förmågan att ta upp giftiga ämnen, en höjning av 5 grader ökar upptagsförmågan med 400 procent. 

Brandgaserna och de giftiga ämnen som tar sig genom huden och sedan in i blodet kan till slut lagras i kroppens fettdepåer. Där kan de påverka kroppens DNA och bilda defekta celler som utvecklas till tumörer. 

Viss cancer är ärftlig men din livsstil påverkar 90 till 95 procent av din hälsa. Faktorer som påverkar risken att drabbas av cancer är hur du äter, sömn, fysisk aktivitet, stress, omkringliggande miljö och arbetsmiljö.

Partiklar och gaser kommer också in i kroppen via andningen. De gasformiga ämnena fastnar ofta i andningsvägarnas slemhinnor. Partiklarnas däremot fortsätter ner i lungorna, ju mindre partiklar desto djupare kommer de ned i lungan. Även i efterarbetet med material och klädbyte kan partiklarna virvla upp i luften vilket medföljer att de riskerar att andas in igen.

Partiklarna kan också komma in via munnen när brandmän äter utan tvätta händerna eller tar en snus.

Viss cancer är ärftlig men din livsstil påverkar 90 till 95 procent av din hälsa. Faktorer som påverkar risken att drabbas av cancer är hur du äter, sömn, fysisk aktivitet, stress, omkringliggande miljö och arbetsmiljö.

Fredrik Persson, Källa: Brandmännens Cancerfond
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here