Under våren 2019 startade MSB ett nytt program inom katastrofriskhantering. Syftet med satsningen är att stärka de deltagande ländernas förmåga att reducera risker och hantera katastrofer.  
Den första programomgången med deltagare hade precis avslutats när pandemin startade vilket inneburit att programmet fått ställa om och tänka nytt för de planerade aktiviteterna även om vissa delar också avvaktat utvecklingen av situationen i Sverige och i partnerländerna, säger Marielle Pettersson på MSB. 

Det internationella utbildningsprogrammet, ITP, drivs av MSB och finanserias av Sida. Utbildningsprogrammet riktar sig till deltagare från myndigheter, civilsamhälle och universitet från Nepal, Bangladesh, Kambodja och Filippinerna med fokus på katastrofriskhantering. Varje deltagare jobbar med ett så kallat förändringsinitiativ under ITP-deltagandet. Förändringsinitiativet är något som deltagarna utvecklar och genomför som en del av sitt deltagande i programmet. Till exempel kan det handla om att vidareutveckla olika metoder eller verktyg som används i en organisation eller utveckla nya riktlinjer eller policys på ett område. 

Stöttas av mentorer 

Deltagarna stöttas av en mentor i genomförandet av förändringsinitiativet. Mentorerna rekryteras från MSB:s resursbas och utgör en blandning av olika bakgrunder och kompetenser, bland annat från räddningstjänst, kommun- och länsstyrelser och civilsamhället.  
Många av deltagarna har varit direkt involverade i responsen till pandemin. Bangladesh exempelvis haft stormar och översvämningar parallellt med pandemisituationen vilket gjort att vi också har anpassat oss till deras tillgänglighet och arbetsbelastning, säger Marielle Pettersson som jobbar som projektledare på MSB för ITP- programmet 

Utbildningspaket för nepalesiska polisen 

Attila Jensen från Räddningstjänst Syd är en av de mentorer som engagerats i ITP-programmet. Under den första cykeln så stöttade Attila Jensen en deltagare från Nepal vars förändringsinitiativ fokuserade på att utveckla ett utbildningspaket för den nepalesiska polisen om olika risker samt förebyggande och responsåtgärder. Rollen som ITPmentor har varit både intressant, utvecklande och utmanande för Attila Jensen.  

Mina tidigare internationella insatser har varit mer efter olika händelser, som en tsunami eller en jordbävning. ITP är mer inriktat på långsiktiga mål och effekter kanske inte syns förrän flera år fram i tiden. Här jobbar man med att påverka ett system. Miljö och mångfald har fått fokus och varit tydligt uttalat. Det gör att frågorna inte faller bort som en i mängden. Det internationella arbetet ger också mervärde till jobbet på räddningstjänsten genom reflektioner kring hur vi har det på hemmaplan i vår vardag kontra andra länder och andra sammanhang som har andra system. Jag tar med mig erfarenheter hem, säger Attila Jensen. 

”Det oväntade kan alltid hända” 

Marielle Pettersson jobbar alltså som en av två projektledare på MSB med ITP-programmet.  
Jobbet som projektledare på MSB för internationella kapacitetsutvecklingsprojekt innebär en blandning av olika arbetsuppgifter som jag gillar. Dessutom kan alltid det oväntade alltid hända. Något som våren och sommaren verkligen har visat. Samtidigt blir det en möjlighet till att tänka, och testa, nya sätt att jobba, säger Marielle Pettersson.  
Marielle Pettersson började på, det som då var Räddningsverket, 2008 och har sedan dess jobbat med bistånd på olika sätt och många av dessa år på MSB men även under tre år som Svenska Röda Korsets landrepresentant i Bangladesh.  
Det var en lärorik tid som gav perspektiv på olika dimensioner av riskhantering och vikten av att agera både lokalt för sårbara samhällen och i det större för att stärka system för risk- och krishantering.  

Text: Marielle Pettersson