2018-01-07 besökte SVT – Uppdrag granskning BRF´s kansli för att genomföra intervjuer till det nu sända programmet om skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. Syftet var att intervjua företrädare för förbundet. De som intervjuades var 1: a vice ordförande Mikael Svanberg och ombudsman Magnus Sjöholm. 

Uppdrag gransknings programidé initierades tidigt i höstas då reporter Lena Ten Hoopen tog kontakt med avtalskommitténs strategiska analytiker Christer Nyberg. Christer kunde förse reportern med underlag och fakta gällande svensk räddningstjänst, hämtad från BRF´s enkäter. Det ledde fram till att uppdrag gransknings redaktion fattade beslutet att gå vidare med produktionen, nu med BRF som samarbetspartner. SVT – Uppdrag granskning tog därefter initiativet till en egen enkät där brandmän som deltagit i släckningen av skogsbränder norr om Örebro län sommaren 2018 erbjöds att svara.  

Uppdrag gransknings vill med programmet visa hur systemet med räddningstjänsten i Sverige ser ut och hur den är organiserad samt att det finns ett påtagligt glapp mellan riksdag och regering och kommunerna. Glappet blir tydligt då Sverige som nation behöver agera mot stora olyckor.  

BRF anser att räddningstjänsten i Sverige bör förstatligas då alltför många kommuner enligt BRF idag inte klarar av att bedriva räddningstjänst på ett trovärdigt sätt. Flera av de andra nordiska länderna har de senaste åren genomfört viktiga förändringar i sättet att organisera sina räddningstjänster. Sverige har enligt BRF ännu inte dragit lärdom av de tillkortakommanden som regeringens utredare (Aud Sjöqvist) påtalade redan 2014 då hon utredde Västmanlandsbranden. Brandmännens Riksförbund anser att det i landet Sverige idag saknas en nationell diskussion angående hur Sverige som land i framtiden ska vara organiserat för att bättre bemöta större olyckor och bränder.     

Text: Magnus Sjöholm  

Previous articleHandbok i jämställdhet
Next articleDan Eliasson – möjliggöraren
Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.