När Boverket kom ut med en ny version av byggreglerna 2013 (BBR 19) hade man infört nya krav som berörde räddningstjänstens insatsförmåga i byggnader..

Ett av de nya kraven var att byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter skulle förses med trycksatt stigarledning för att underlätta brandvattenförsörjningen vid räddningsinsatser i höga hus. Detta var ett utomordentligt krav som definitivt förbättrar räddningstjänstens förmåga i höga byggnader. Det stora problemet med införandet av detta krav i byggreglerna var att Boverket inte definierade kravnivån på ett trycksatt stigarledningssystem och det fanns heller inte någon svensk standard att hänvisa till. Den otydliga kravnivån har resulterat i att utformningen av trycksatta stigarledningar har varierat från byggnad till byggnad samt till viss del varit beroende av vilken brandkonsult som varit inblandad i respektive projekt. Kraven på en rökdykarinsats (AFS 2007:7) har tyvärr sällan varit i fokus vid utformningen utan istället har kostnaden för den trycksatta stigarledningen varit den avgörande faktorn. Sedan drygt ett år tillbaka har Brandskyddsföreningen, tillsammans med en väl utvald arbetsgrupp, arbetat med en standard för just våta trycksatta stigarledningar (SBF 504:1). SBF 504 är i skrivande stund ute på remiss och BRF välkomnar att denna standard blir verklighet inom kort.

Kraven på en rökdykarinsats har tyvärr sällan varit i fokus vid utformningen utan istället har kostnaden för den trycksatta
stigarledningen varit denavgörande faktorn.

BRF anser att standarden är väl genomarbetad och att den tar hänsyn till de risker som räddningstjänstens arbete innebär.
Nedan redovisas delar av innehållet i standarden som är principiellt viktigt utifrån ett räddningstjänstperspektiv i höga byggnader.

• Standarden utgår från AFS 2007:7 gällande krav på säkert vatten
• Standarden definierar tydligt vad som menas med ”Trycksatt stigarledning” vilket Boverket inte gör i byggreglerna
• Standarden redovisar tydligt vilka komponenter som dentrycksatta stigarledningen ska bestå av
• Standarden redovisar vilket antal och vilka typer av pumpar som en trycksatt stigarledning ska förses med
• Standarden definierar tydligt vilken typ av kraftmatning som krävs för att driva pumparna
• Standarden redovisar tydligt hur en trycksatt stigarledningska skötas och underhållas så att dess funktion upprätthålls över tid

– Det var BRF:s ordförande, Peter Bergh, som tog upp detta att BRF företräder ett så stort antal människor, och att det är mer än troligt att många av dem någon gång kommer att behöva juridisk hjälp. Först tänkte jag ”oj, vi företräder ju förbundet självt, går det ihop?”. Men, det blir ingen krock – däremot om det mot förmodan skulle inträffa att någon medlem vill ha en juridisk företrädare i ett mål mot BRF måste vi hänvisa den personen någon annanstans. Kriström har goda erfarenheter av liknande avtal med andra organisationer och även enskilda företag, men det är faktiskt med extra stolthet vi företräder brandmännen både som organisation och som enskilda personer. De har ett välförtjänt gott rykte och är en yrkeskår i landet som jag verkligen ser upp till, framhåller Filip Rydin.

Brandmännens Riksförbund växer sig allt större – vi organiserar i dag cirka 9 000 av Sveriges totalt cirka 14 000 brandmän. Samtliga medlemmar har givetvis även ett liv utanför rollen som brandman, och kan under livets olika perioder komma att behöva juridisk rådgivning eller hjälp i varierande grad och utsträckning.

Alltid klientens intresse

Filip Rydin titulerar sig advokat, men vad är då skillnaden mellan en sådan och en jurist?

– Den som har tagit juristexamen vid universitet och arbetat i minst tre år med juridisk rådgivning kan gå en särskild utbildning och ta examen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet och reglerna är hårda beträffande den som använder denna titel – den som anlitar en advokat ska kunna känna sig helt säker på att advokaten alltid ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet, förklarar han.

Filip Rydin
Filip Rydin är advokat och delägare på Kriström Advokatbyrå KB, som nu utökar samarbetet med BRF så att medlemmarna kan få juridisk hjälp.

Vi diskuterar skillnaden mellan tvistemål och brottmål – i det senare fallet anser staten, via en åklagare, att en person har gjort något olagligt som ska ge en straffrättslig påföljd, såsom fängelse. Medan tvistemål uppkommer när enskilda parter inte kan komma överens om något.

– Det kan handla om tolkning av någons avtalspension, till exempel vilka förmåner ett avtal ska innebära, men även till och med vilket datum dokumentet har skrivits under, vilket ju var en viktig punkt i BRF:s ärende gällande Bengt-Åke Johansson, för att ta ett aktuellt exempel. Eller ett köp av en fastighet som en köpare anser ha något fel som säljaren ska svara för, som är ett typiskt civilrättsmål. Kriström Advokatbyrå arbetar i stor utsträckning både med tvistemål och brottmål. För egen del tillbringar Filip Rydin ungefär tre av veckans arbetsdagar med att föra klienternas talan i domstol.

– Då lever juridiken som mest tycker jag, och att få belysa klientens intressen i en skarp rättegång är tjusningen med arbetet, berättar han.

Fri konsultation

Avtalet med BRF innebär att den medlem som behöver juridisk hjälp får möjlighet till en timmes kostnadsfri rådgivning, per telefon, med en advokat eller jurist. Sammanlagt arbetar 15 sådana på Kriström. Filip Rydin samt ytterligare fyra av dessa – samtliga erfarna advokater respektive jurister – kommer att bistå BRF:s medlemmar.

– För att pröva det här kör vi en tre månader lång testperiod, och den börjar gälla i samband med publiceringen av denna artikel i SFF. Sedan ska vi göra en utvärdering med BRF för att se hur samarbetet förlöper och hur vi kan utveckla det vidare.

Efter det inledande samtalet får medlemmen juridisk rådgivning eller hjälp med juridiskt biträde till ett mer förmånligt arvode än vad advokatbyrån normalt tillämpar: 1 875 kronor i timmen. Detta ska jämföras med att de flesta advokatbyråer i Stockholm med motsvarande storlek, kunnande och kapacitet tar minst 2 500 kronor i timmen. I vissa ärenden gällande BRF:s medlemmar kommer en extra förmån att ges BRF:s medlemmar genom fasta arvoden; exempelvis för upprättandet av äktenskapsförord eller samboavtal, vilket kostar 3 000 kronor. Medan arvodet för att upprätta ett testamente är 5 000 kronor. (Samtliga priser inkluderar mervärdesskatt).

Stanna upp i livets portar

Filip Rydin vill slå ett slag för den preventiva juridiken; och det finns några särskilda tillfällen i de flesta människors liv när det är tillrådligt att ta juridisk hjälp, såsom inför äktenskap eller samboende, vid köp av ett hus och anlitande av hantverkare. Samt är det en god idé att planera inför den dag då livet flyr.

– Detta är vardagsjuridik; juridik som de flesta behöver bli upplysta om. Det handlar om att stanna upp i livets portar, och fundera. Det finns gott om jurister som försörjer sig på tvister, men det är mycket billigare och bättre att göra rätt från början. Många rättstyper glöms bort, såsom samboavtal, men de som senare väljer att gå åt varsitt håll, och har avtalat villkoren från början, slipper bråka om det. De flesta vet att det kostar mycket pengar att ligga i en tvist rörande ett husköp, men alla tänker inte på att det också är psykiskt påfrestande.

Sätta bo ingen bagatell

Inför upprättandet av samarbetsavtalet diskuterade BRF och Kriström Advokatbyrå huruvida det går att urskilja en ”urtyp” för en svensk brandman.

– Vi kom fram till att det är en person med relativt god inkomst, som börjar förvärvsarbeta någon gång i 20-årsåldern, och inom ett antal år sätter bo ihop med någon, säger Filip Rydin och poängterar att äktenskapet är ett mycket gammalt standardavtal, men fortfarande Sveriges mest använda.

– Äktenskapet täcker arvsrätten för den som blir änka eller änkling, men en sambo ärver inte partnern, vilket många svävar i ovetskap om. Den som väljer den formen bör upprätta testamente. Här kommer även detta med särkullbarn in – barn till en make som inte den andra maken också är förälder till. Enligt ärvdabalken har dessa alltid rätt att få ut sin arvslott så snart föräldern har avlidit.

Luftiga regler

När formen för samlevnaden väl har bestämts är det måhända dags att införskaffa ett hus, och här finns det mycket att tänka på, i juridiska termer – civilrättsmål inom detta område hör till vanligheterna i de svenska domstolarna.

– Ett husköp är i de flesta människors liv den största investeringen man gör, oavsett bostadsort. Av den anledninge är det en god idé att satsa en slant på en juridisk granskning av avtalet; i annat fall kan det bli ofantligt dyrt. Detta kan likställas med att köpa en försäkring, säger Filip Rydin och konstaterar att många brandmän är duktiga hantverkare, som väljer att själva bygga sina hus.

– Men möjligen behöver hjälp ändå tas av en elektriker till exempel, och då kan vi vara behjälpliga med upprättande av ett entreprenadavtal för att undvika tvist med hantverkaren.

I vissa fall kan de ekonomiska förutsättningarna skilja sig åt; den ena parten bidrar till husköpet med två miljoner t ex, och den andre med en miljon.

– Om man sedan går skilda vägar är det bra att ha det uppgjort från början hur pengarna ska fördelas om huset säljs, eller vem som har rätt att bo kvar där, säger Filip Rydin och riktar viss försiktig kritik mot vissa fastighetsmäklare.

– De ska ju företräda såväl köpare som säljare, men ofta är de av naturliga skäl säljarvänliga – de vill sälja snabbt; så snart parterna är överens om priset. Om någon har för avsikt att köpa en villa är det i sammanhanget en liten kostnad att betala 5 000 kronor för att en jurist ska kontrollera villkoren i köpeavtalet, till exempel vad gäller friskrivning. Reglerna är minst sagt luftiga, och besiktningsklausulerna är en enda djungel; där skrivningar som ”väsentligt fel” kan innebära att köparen själv måste stå för höga kostnader. Köparen kanske vill återkalla köpet även om det gäller mindre kostnader; att bo i ett hus samtidigt som golvet bryts upp är minst sagt besvärligt.

Undvik kompanjonstvister!

Många brandmän är också egna företagare, och om tanken är att bilda ett aktiebolag tillsammans med en annan person, är det en god idé att skriva ett aktieägaravtal, framhåller Filip Rydin.

– Kompanjonstvister är dessvärre mycket vanliga; lagparagraferna är så generellt skrivna att de är möjliga att tolka på en mängd sätt. Att lägga en liten del av startkapitalet på att få det korrekt skrivet kan därför löna sig.

Egna företagare kan också råka ut för en hel del, såsom att Ekobrottsmyndigheten ringer upp och informerar om att de anser att bokföringen inte har skötts som den ska.

– Företagaren kan ha slarvat omedvetet, men det kan ändå leda till ett brottmål, vilket i sin tur kan påverka anställningen på räddningstjänsten. Och den som hamnar i ett brottmål ska på inga villkor trava iväg till polisen på egen hand. En advokat bör följa med för att guida klienten, oavsett om denne kan vara skyldig eller inte. Därtill kan brandmän i sin tjänsteutövning bli utsatta för brott, som om det har en viss dignitet – till exempel av våld – kan leda till åtal. Då är vi behjälpliga med att biträda målsägaren i domstolsförhandlingarna, avslutar Filip Rydin.

[box type=”info”]BRF ser det givetvis som mycket viktigt att våra medlemmar erhåller juridisk rådgivning av högsta kvalitet, och gläds därför mycket över att kunna presentera vårt nya samarbete med Kriström Advokatbyrå i Stockholm ¬ vilken är en av BRF flitigt anlitad rådgivare.

Enligt ingånget avtal mellan Brandmännens Riksförbund och Kriström Advokatbyrå tillhandahåller advokatbyrån rådgivning till våra medlemmar inom följande rättsområden:

  • Juridisk rådgivning vid köp och försäljning av bostadsrätt/fastighet, exempelvis granskning av ett köpeavtal. Även juridiskt biträde om medlemmen i egenskap av köpare eller säljare till en bostadsrätt eller en fastighet hamnar i tvist.
  • Upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och testamenten till ett fast pris.
  • Juridisk rådgivning i samband med att ett äktenskap eller samboförhållande upphör. Även juridiskt biträde i bodelningstvister.
  • Juridisk rådgivning avseende entreprenadrättsliga spörsmål, exempelvis granskning av ett entreprenadavtal vid småhusentreprenader och vid om- och tillbyggnadsentreprenader. Även juridiskt biträde vid entreprenadrättsliga tvister.
  • Juridisk rådgivning i bolagsrättsliga spörsmål. Även juridiskt biträde i bolagsrättsliga tvister.
  • Biträde i brottmål, antingen som försvarare eller som målsägandebiträde.
  • Biträde eller rådgivning i arvsfrågor och arvstvister.
  • Juridisk rådgivning och biträde i övriga köprättsliga tvister.
  • Juridisk rådgivning och biträde i arbetsrättsliga tvister.

Våra medlemmar har, tack vare samarbetet, rätt till en timmes inledande kostnadsfri konsultation inom samtliga dessa områden. Vidare har våra medlemmar rätt till att få vissa handlingar, som till exempel äktenskapsförord, samboavtal och testamenten, upprättade av advokatbyrån till ett förmånligt fast pris.

Om advokatbyråns biträde påkallas går det bra att ringa 08-545 030 70. Uppge redan i det inledande samtalet att du är medlem i Brandmännens Riksförbund och uppge även alltid ditt medlemsnummer. Därefter kommer du att bli kopplad till en av advokatbyråns jurister för en inledande konsultation.

Läs mer på Brandmännens Riksförbunds hemsida.[/box]