på skadeplats av personer som misstänks eller har utsatts för vätefluorider i samband med brand i litium-jon-batterier.

Sammanfattning:

Fluorvätesyra är starkt frätande och penetrerar huden. Fluorvätesyra bildas då vätefluorid och vatten blandas. Fluoridjonen i syran binds till kalcium och magnesium i vävnaden vilket leder till celldöd åtföljd av smärta. Symtomdebuten kan vid exponering för utspädda lösningar vara fördröjd många timmar. Risk för allvarliga arytmier pga. låga halter av kalcium och magnesium i blodet och toxisk påverkan av fluoridjoner. Skyndsam avspolning och därefter tillförsel av kalcium, i första hand som gel, är av yttersta vikt. Kalcium kan också behöva ges systemiskt (på olycksplatsen via munnen och senare intravenöst). Koncentrerade lösningar ger omedelbar frätskada och stark smärta. Utspädda lösningar passerar oskadad hud och ger efter ett fritt intervall först smärta, senare död vävnad (nekroser). Symtomen kan vara fördröjda.

Kalcium är ytterst viktig för många livsuppehållande funktioner och reaktioner i kroppen. Calcium medverkar vid muskelkontraktioner, nervimpulsledning, blodkoagulering, hormonbildning och i ett flertal av cellens inre aktiviteter samt bidrar till skelettets bentäthet. Magnesium är också involverade ibland annat impulsledning i nerver samt muskelfunktioner.

Graden av frätskada är avhängig syrans koncentration. Förekomsten av allvarliga elektrolytrubbningar (kalcium och arytmier är relaterade till syrans koncentration och storleken av den exponerade hudytan. Dödsfall har inträffat efter exponering motsvarande 1% av kroppsytan.

Risker:

 • Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor
 •   Risk för allvarlig förgiftning med symtomen som kan vara fördröjda
 •  Tas upp via huden. 
  Risk för förgiftning även då hudsymtom saknas

Särskilt för vätefluorid:

 • Antidotbehandling kan bli aktuell redan på skadeplats
  (inget som räddningstjänsten har)
 • Stor risk för allvarlig förgiftning vid hudexponering eller förtäring
 • Spola med stora mängder vatten
 • Reagerar med vatten och bildar flourvätesyra 

Symtom vid inandning:

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för förgiftning med andningshinder, hjärtpåverkan, kramper,medvetslöshet samt vätska i lungorna (kemiskt lungödem).
Symtomen kan vara fördröjda..

Akut omhändertagande vid inandning:

–        Frisk luft, vila. Syrgas vid retsymtom.

–        Vaken person: bekväm halvsittande ställning.

–        Medvetandepåverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge.

–        Till sjukhus.

För sjukvårdens del handlar det om att använda syrgas, luftrörsvidgande läkemedel samt cortisoninhalation i det akuta skedet, därefter är behandlingen symtomatisk. Kan även bli aktuellt med kalcium via munnen (kalcium-tabletter blandas med vatten)

Symtom vid hudkontakt:

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Kan ge allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock.
Risk för allmänförgiftning efter upptag via hud.
Symtomen kan vara fördröjda.

Akut omhändertagande vid hudkontakt:

Omedelbar livräddande personsanering är viktig!

–        Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc.

–        Spola omedelbart med stora mängder vatten.

–        Tvätta noggrant med tvål och vatten.

–        Genast till sjukhus.

Kan bli aktuellt med antidoter direkt på huden i form av speciella preparat då i gel-form som binder fluoridjonen och minskar risken för förgiftning, kan även bli aktuellt med avtvättning med hjälp av kalcium-tabletter uppblandade i vatten. Ge akt på symtombilden.

Symtom vid ögonstänk:

Från sveda, tårflöde till intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Akut omhändertagande vid ögonstänk:

–        Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter.

–        Håll ögonlocken brett isär.

–        Avlägsna kontaktlinser snarast.

–        Spola om möjligt med vatten under transport.

–        Genast till ögonläkare.

Symtom vid förtäring:

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar, buksmärtor och magblödning. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder. Risk för hjärtpåverkan och medvetslöshet. Symtomen kan vara fördröjda.

Akut omhändertagande vid förtäring:

–        Kontrollera luftvägen.

–        Framkalla inte kräkning.

–        Vid fullt medvetande: Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, helst mjölk, samt rikligt med kalciumlösning (kalcium-tabletter lösta i vatten)

–        Genast till sjukhus.

Sanering av drabbad:

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering-sjukvården Vid hudexponering finns risk för förgiftning trots genomförd sanering och även om hudsymtom eller andra symtom saknas! Saneringspersonalen ska bära personlig skyddsutrustning anpassad till situationen. OBS! Detta är ett informationsmaterial gällande symtom och akut omhändertagande vid fluorväteförgiftning oavsett kontaminationsvägar! Det är svårt att bedöma koncentrationer i luft eller rök vid brand, det är symtombilden som måste beaktas.

 

Vid behov av ytterligare information, kontakta Giftinformationscentralen via 112.