På årets Folk och försvar talade Carl-Oskar Bohlin minister för civilt försvar. Han sa att det kan bli krig i Sverige och han poängterade att Sverige måste börja utöva det civila försvaret i praktiken. Ukraina var förberedda på Putins attack och det grundar sig i samhällelig motståndskraft, medvetenhet om läget, hos den enskilde medborgaren, företagaren och befattningshavaren i det offentliga.

Bohlin uttrycker oro över att utvecklingen av de civila försvaret går för långsamt. Han ställer ett antal frågor till ledande befattningshavare i beredskapsmyndigheter:
– Har ni byggt er krigsorganisation och definierat vilken verksamhet som måste upprätthållas respektive inte upprätthållas? Har ni säkerställt efterlevnad av säkerhetsskydd och nödvändig tillgång till alternativa ledningsplatser? Har ni fungerande samverkan med resten av sektorerna? Har ni slutit erforderliga avtal med frivilliga försvarsorganisationer för att kunna bemanna tillkommande uppgifter vid höjd beredskap?

Folk och försvar uppmanar han kommunalråd, arbetstagare och privatpersoner att se över sin beredskap. Om de inte vet hur de ska gå tillväga så bör man kontakta MSB.

Kommunal Räddningstjänst förstärks

Vissa områden har lagts i snabbspår som tex civilplikten. Civilplikten är nu aktiverad och redan under året påbörjas vidareutbildning för civilpliktiga inom räddningstjänsten.
Aktiveringen av civilplikten innebär att Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig.
En verksamhet som behövs förstärkas vid höjd beredskap och krig är kommunal räddningstjänst där dessa föreskrifter nu möjliggör att civilplikt används. Revidering av föreskrifterna för att också inkludera befattningar kopplade till drift och underhåll av elproduktion och nätverksamhet kommer att ske men tidplanen för detta är ännu inte fastställd.

Sverige är allas vår sak att försvara

Världen möter en säkerhetspolitisk utveckling med större risker än sedan andra världskrigets slut. Vi står med Ukraina, med våra allierade, med den regelbaserade världsordningen och vi gör det i akt och mening som en av demokratins arsenaler. Allt detta kommer att kräva mer av oss än tidigare och det börjar med insikten om att Sverige är allas vår sak att försvara. 

Och Bohlin avslutar sitt tal med:
– För de allra flesta är vårt land inte ett hotellrum som man kan ha eller mista, inte ett generiskt stycke mark utan samhörighet. För de allra flesta är detta vårt enda och riktiga hem. Det är den skärv av jordytan vi vill lämna till våra framtida generationer i bättre skick än vi fick ärva den. Att försvara allt detta, vår ordning, våra friheter och demokratiska ideal, det är vad det handlar om och i denna insikt växer vi alla under uppgiftens allvar.

Fredrik Persson
Källa: MSB, bild: Riksdagen, gogglemap
Firefighters
Brandfacket, BRF