MSB:s rapport är baserad på ett projekt i samarbete mellan MSB, tillverkare och distributörer av utryckningsfordon och verktyg för räddningstjänsten samt representanter från fordonsindustrin. Målet är att presentera en vägledning för insatser mot propagerande litiumjonbatteri samt att tillföra och öka kunskap och förståelse kring elfordon och andra batteridrivna applikationer.

Vid genomförandet fanns kännedom om batteriets arkitektur och tidpunkt för när det termiska förloppet initierades i batteriet. Trots ideala förhållanden och tillgång till inre temperaturdata, yttre temperaturregistrering med värmekamera, observationer av till exempel rökutveckling, flammor och ljud var det svårt att avgöra grad av propagering. Insatserna inleddes tidigt i propageringsskedet, vilket kan ha påverkat resultatet. Det går inte säkert att säga att en mer utbredd propage­ring skulle bemästras med samma framgång.

Vattenflöde i batteriet gör skillnad

Resultaten från demonstrationerna visar att ett statiskt vattenflöde genom batteriet kan vara effektivt när det gäller brandbekämpning. Inga jetflammor uppstod när hål gjordes i batterierna samtidigt som det tillfördes vatten. Däremot så uppstod det jetflammor när hål gjordes utan att tillföra vatten. Endast vatten utan några tillsatsmedel har använts som släckmedel.

Två släckningsförsök genomfördes med egenkonstruerade verktyg som satts samman av utrustning som antogs finnas på en modern standardbrandbil: strålrör och smalslang samt pikyxa för hålslagning.

Omständigheterna i demonstrationen är inte jämförbara med verkliga insatsförhållanden därför rekommenderas inte den här typen av tillvägagångssätt. Håltagning ska endast göras med verktyg som är avsedda för det ändamålet och godkända av arbetsgivaren.

Batteriets laddningsgrad ger olika utfall

Tester som utfördes vid full SOC eller låg SOC hade olika utfall. Batterier med 100 % SOC var väldigt reaktiva och likaså batterier med 70 % SOC. Testobjektet som låg på 40 % SOC var inte lika reaktivt som övriga, men upplevdes ändå som kraftfullt och tillräckligt med energi för propagering skulle uppstå. Om inga andra uppgifter finns bör man alltid anta att batteriet är fulladdat, det vill säga ett värstascenario.

I demonstrationen avbröts insatsen när en stabil temperatur under 50 °C hade uppnåtts samt mängden rök, flammor och ljud var avtagande. Värmekamera användes för att säkerställa att propageringen avstannat. Erfarenhet från fältet har dock visat att återantändning kan ske efter en betydande tid – timmar eller dagar från brandtillfället. 

Tillvägagångssätt vid släckningsarbete

Eftersom eldens utbredningen beror på flera faktorer kan man inte dra några allmänna slutsatser om säkra zoner, brandens beteende måste observeras vid varje enskild brandincident. Faktorer som spelar in när det gäller utbredningen av eld är bland annat:

• Aktuell batterikemi och dess reaktivitet.

• Batterikonstruktionen.

• Typ och placering av tryckavlastande ventiler eller sprängbleck.

När man närmar sig fordonet bör man placera sig i områden där man inte tidigare observerat lågor, flammor och rök. Viktigt att veta är att flam­utbredningen kan vara flera meter och att så kallade jet­flammor kan komma mycket plötsligt.

Släckinsatserna i demonstrationen avbröt den på­gående propageringen och vilket gav kvarvarande spänning i batteriet, så kallad ”stranded energy”. Det är viktigt att hantera elfordon och batterier som brunnit med stor försiktighet. Information om risken för återantändning ska alltid ges vid överlämning av ett brandskadat elfordon eller litiumjonbatteri till exempelvis en bärgare, en verkstad eller ett skrotupplag.

Vid ett brandtillbud i ett elfordon och dess batteri är det av yttersta vikt att insatspersonalen tar del av fordonstillverkarens säkerhets­ och insatsinformation i fordonets räddningskort Rescue Sheet och räddningsinstruktion Emergency Response Guide, ERG för att kunna göra en insatsplanering utifrån de specifika förutsättningarna i det aktuella fallet.

Det ut­vecklas också nya metoder och riktlinjer allt eftersom fälterfarenheterna om ”best practice” ökar.

Rapporten Demonstration av släckmetod för litiumjonbatteri. Metodtillämpning på olika aggregationsnivåer – modul, sub-batteri, elbilspack och fordonsnivå laddas ned på www.msb.se 

Fredrik Persson, Källa MSB
Firefighters
Illustration: www.gao.gov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here