Räddningstjänsten är en av de viktigaste institutionerna i samhället. Dess uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö från olyckor och katastrofer. Trots dess centrala roll i samhället är det viktigt att notera att räddningstjänsten också är sårbar. Det finns flera faktorer som påverkar dess funktion, en av de mest relevanta är bristen på mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten har traditionellt sett varit en mansdominerad sektor. Även om det har gjorts ansträngningar för att öka mångfalden och jämställdheten är det fortfarande långt ifrån tillräckligt. 2019 utgav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en rapport som beskrev att endast 14 procent av räddningstjänstens anställda är kvinnor. Detta är ett bekymmersamt faktum eftersom flera studier visar att en högre grad av mångfald och jämställdhet kan ha en positiv inverkan på organisationens prestation. MSB senaste rapport (Arbetsförhållanden för deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap) visar även på att diskriminering och kränkningar på grund av kön leder till att kvinnor slutar. Läs gärna studien och reflektera över hur du och ni kan bli en arbetsplats med noll kränkningar!

Mångfald ökar förmågan att förstå alla i samhället

Den bristande mångfalden inom räddningstjänsten kan påverka dess förmåga att agera i olika situationer. I en nödsituation där tid och precision är avgörande kan det vara svårt för en homogen grupp att tänka utanför boxen och lösa problem på ett annorlunda sätt. En varierad personalstyrka med olika bakgrunder och erfarenheter kan bidra till en bredare uppsättning idéer och en ökad förmåga att hantera en komplex situation.

En annan faktor som påverkas av bristande mångfald är räddningstjänstens förmåga att förstå och anpassa sig till de samhällen som de är satta att skydda. 

En homogen personalstyrka kan ha svårt att förstå och anpassa sig till olika kulturer och behov, personalstyrkan är helt enkelt inte representativ för samhället i stort. Det kan sin tur påverka förmågan att bygga förtroende och samarbete med olika grupper i samhället. 

Detta kan leda till en försämring av räddningstjänstens effektivitet och deras förmåga att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Vi kan både förebygga och stärka samhället med hjälp av mångfald och jämställdhet. 

Vad kostar en förändring?

Istället för att investera på objekt (fordonsflottan, maskiner etc) så bör fokuset riktas mot ledning, personal samt blivande kollegor. Hur vi än vrider och vänder på så är vi kärnan i alla uppdrag vi genomför. Att skapa förtroende handlar om att spegla samhället samt finnas för invånarna och inte minst för de övriga kollegorna inom blåljussektorn. Om man tänker på lång sikt är en sådan förändring billigare än inköp av ny utrustning. Vårt uppdrag bygger inte på att dämpa bränder utan släcka samt förebygga.  

Gästkrönikör: Ahmad Abou-Taouk, deltidsbrandman i Holmsund
Swedish Firefighters
Brandfacket, MIR