MSB:s vägledning vänder sig främst till de som verkar i en kommun och som i dagsläget är eller kommer att arbeta med att minska spridningen av kontaminerat släckvatten till mark samt i yt- och grundvatten.

En olyckssituation är många gånger en komplex situation där miljön är en av många faktorer som måste beaktas. När olyckan inträffar och den inte kan hanteras av den eller de som orsakat den har den kommunala räddningstjänsten i uppdrag att snabbt och effektivt ingripa för att rädda liv, egendom och miljö.

Vägledningen riktar sig endast mot de aktörer som har i uppdrag att rädda liv, egendom och miljö.

I vägledningen redovisas hur räddningstjänsten kan tänka och agera för att minimera risken att släckvatten påverkar miljön. Vägledningen tar även upp hur räddningstjänsten i samverkan med övriga kommunala förvaltningar kan hantera frågan. Genom kunskap, förberedelser och genom- tänkt nyttjande av kommunens samlade resurser kan man reducera eller i vissa fall undanröja miljökonsekvenser från kontaminerat släckvatten.

MSB har tagit fram vägledningen i nära samarbete med Naturvårdsverket.

Här kan du ladda ned publikationen.

Fredrik Persson
Firefighters.se