MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB ta höjd för andra aktörers behov av stöd i det fortsatta arbetet att utveckla civilt försvar. Totalt äskar myndigheten 588 miljoner kronor i anslagsförstärkningar år 2021, 839 miljoner kronor 2022 och 986 miljoner kronor 2023.
– Det är stora belopp för att vi ska kunna ta de utvecklingssprång som behövs inom hela MSB:s ansvarsområde, men framförallt inom civilt försvar. Det behövs en ordentlig satsning på civilt försvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
    MSB lyfter också fram nödvändiga satsningar för att utveckla krisberedskapen, det vill säga sånt som inte ryms inom civilt försvar och utveckling inom området skydd mot olyckor. Bland annat gäller det:

  • fler utbildningsplatser för räddningstjänst,
  • utveckling av förstärkningsresurser,
  • förstärkning av MSB:s operativa verksamhet. 

Det ökade anslaget är avsett att användas till att utveckla och stärka samhället och aktörerna i systemet och är inte specifikt avsett för MSB:s verksamhet.
Mer att läsa om budgetunderlaget hittar du på www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.