Vattenmyndigheterna kräver i sitt åtgärdsprogram att räddningstjänsterna ska tillsynas med fokus på PFAS, räddningstjänsten får inspektionsunderlaget ett par veckor innan. Kommunerna ska bedriva tillsyn på brandövningsplatser, ställa krav på uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand på ett be-tryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom behöver man i tillsynen ställa krav på sanering av skumtankar som sedan tidigare kan vara förorenade med PFOS så att ytterligare spridning av PFOS förhindras.

PFAS-­ämnen finns inte naturligt utan är ska­pade av människan och började användas på 1950­talet. På 1980­talet började de användas i brandskum och räddningstjänsten använder fortfarande 50 000 liter B­skum per år. PFAS har fantastiska egenskaper men är väldigt svårnedbrytba­ra vissa PFAS kallas nedbrytbara med de bryts bara ned till en annan variant av PFAS. Utan analys är PFAS svåra att upptäcka, de har ingen smak eller lukt och syns i nor­malfall inte, vissa är bioackumulerande dvs de ansamlas i levande organismer, de sprid lätt i naturen bla så har man hittat världens högsta halter hos Arktis isbjörnar. I Sverige hittas de högsta halterna i dricksvattnet runt flygplatser där Försvarsmakten övat tex vid Kallinge, Botkyrka/Tullinge, Arlanda och Landvetter. Det är mycket svårt att rena PFAS från dricksvatten och därför har vattentäkter i Kallinge, Botkyrka, Arlanda och Uppsala fått stängas, det är inte akut toxiskt men hälsoeffekterna är oklara.
Tillsammans med övriga myndigheter i PFAS­nätverket ger MSB i höst ut en reviderad version av: Rekommendationer för minskad användning av brand- släckningsskum.
– Det är självklart att följa de allmänna hänsynsreg­lerna i miljöbalken; kunskapskravet – att man ska veta vad man gör; försiktighetsprincipen, bästa möjliga tek­nik och produktvalsprincipen. Man ska använda den minst skadliga metoden med det minst skadliga släck­medlet tex vattendimma. B­skum ska användas i undan­tagsfall som tex i en oljehamn, man ska
inte släcka bilar med skum.