Hem » Ombudsmannen har ordet » SEMESTERFRÅGOR 2018
Design: Lotta Reyes

SEMESTERFRÅGOR 2018

Många RiB-anställda hör av sig till BRF´s kansli och undrar om semester. Med anledning av det så kommer här information gällande semester för i första hand RiB-anställd. När det gäller semester för heltidsanställda brandmän så tycks detta fungera relativt bra ute i landet.  

Kortversionen: Du har rätt till semester och semesterlagen (SemL 1977:480) reglerar alla arbetstagares semester.
Lite längre version: SemL gäller RiB-anställd då beredskapsarbete även omfattas av lagen. Semesterlagen är en social skyddslagstiftning dvs. är tvingande till arbetstagarens fördel och den föreskriver miniminivåer som i princip inte får avtalas bort. Förutom vad som står i RiB 17 under § 12 (se nedan § 12) så gäller semesterlagen i övrigt. Beakta tider för ansökan och beslut.  

Semester enligt kollektivavtalet RiB 17
§ 12   Semester
Mom. 1   Semesterledighet utges enligt semesterlagen, dock ska utöver vad som sägs i semesterlagen från rätt till semesterledighet undantas arbetstagare som anställs för högst 3 månader.
Mom. 2   Arbetstagaren bör uttrycka önskemål om semesterns förläggning senast den 31 mars.

Kommentar till ovan:
Huvudsemesterperioden är juni-augusti och 31 mars är två månader innan den perioden börjar.
Anmärkningar (enl. RiB17-avtalet)
Arbetsgivaren bör meddela berörda arbetstagare om beslutad semester senast den 15 maj.
Anmärkningar:
1.   Semesterledighet bör förläggas under tid då arbetstagaren har lagstadgad semesterledighet i sin huvudanställning.
2.   För önskemål om semester övrig tid på året bör arbetsgivaren, om det är möjligt utefter förutsättningarna, lämna besked en månad före önskad semester.
Mom. 3   Ersättning enligt kapitel 2 inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.

Kommentar till ovan:
Semesterlön, ingår redan i beredskaps/timersättningarna, något som ibland glöms bort.
Kan man nekas semester?
SemL 11 § säger att om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har avtalats. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas senare, om möjligt minst en månad före ledighetens början. Dock är det så att om arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om förläggningen då gäller inte tvåmånadersregeln utan arbetstagarna ska då meddelas utan onödigt dröjsmål. Likadant om arbetsgivaren enskilt kommer överens med arbetstagaren då ligger det i sakens natur att besked redan är gett.

12 § i SemL säger att om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.

Vid en bedömning av vad som är särskilda skäl bör stor vikt fästas vid arbetstagarnas önskemål. En arbetsgivare är skyldig att tåla vissa mindre störningar för att kunna tillgodose arbetstagarnas önskemål. Dock ska det ges företräde vad gäller samhällsviktiga funktioner.
Är räddningstjänstenen en samhällsviktig funktion? Absolut, men om en situation sedan länge är känd, dvs att en arbetsgivare lång tid innan sommarperioden inser att personalen avser att söka semester och inte hanterar detta på ett trovärdigt sätt, är det då fortfarande särskilda skäl?
BRF´s officiella tolkning av situationen är att då föreligger inga särskilda skäl.

 

Vad gäller nu under våren?
RiB 17 har egentligen endast tydliggjort tvåmånadersregeln i 11 § semesterlagen om när underrättelse ska lämnas och att arbetsgivaren bör ge besked senast 15 maj. Semesterlösningen bygger på aktiv dialog mellan parterna, AG har ansvaret att initiera semesterplaneringen och att kalla lokala BRF till förhandling enligt MBL § 11.

Detta är naturligtvis inte heltäckande utan ger er en bild av semesterfrågorna för RiB-anställd.

Vid ytterligare frågor, vänd er med fördel till BRF-kansliet på mail: kansli@brandfacket.se

” I korthet”

·        Du har som RiB-anställd rätt till semester enligt semesterlagen

·        Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars.

·        besked från arbetsgivaren ska erhållas senast 15 maj

·        Arbetsgivaren har ansvaret för och primär förhandlingsskyldighet vad gäller semesterplaneringen.

·        Har du trots att du har sökt semester inte erbjudits sådan? Kontakta BRF-kansliet på kansli@brandfacket.se

 

 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ombudsmannen har ordet!

Ytterligare ett nummer av SFF är i er hand och förbundets distriktsombudsmän samt undertecknad har …