Hem » Ombudsmannen har ordet » KOMMENDERING/BEORDNING AV RIB-ANSTÄLLD
Magnus Sjöholm Ombudsman BRF

KOMMENDERING/BEORDNING AV RIB-ANSTÄLLD

BRF´s kansli får många frågor angående arbetsgivarens möjlighet att beordra in RiB-anställd personal till tjänstgöring utanför det fastställda schemat. För att reda ut begreppen så kommer här ett svar i frågan.   

   Vad säger avtalet angående arbetsskyldighet och schemalösningar

RiB-avtalet gör gällande att arbetsgivaren (AG) genom överläggning med det lokala facket ska komma fram till och fastställa det beredskapsschema efter vilket arbetstagarna (AT) förväntas jobba, se RiB-17, kap 2, § 4 mom. 2. Fastställt schema förväntas gälla, detta för att AT ska ha möjlighet att planera sin tillvaro vad gäller huvudarbetsgivaren men även sett till familjesituation. I de fall då schemat inte är fastställt genom överläggning inför kommande kalenderår, är det ändå att betrakta som fastställt då lokala facket inte har haft invändningar (praxis).

De olika schemalösningar som i majoritet förekommer är 4-veckorsschema (13 beredskapsveckor/kalenderår), alt 3-veckorsschema (17 beredskapsveckor/kalenderår). Andra schemalösningar förekommer, dock i mindre omfattning. RiB-17 ger en AG möjligheten att i en överläggning fastställa ett schema som innebär att frekvensen på beredskapsveckorna inte bör överstiga mer än var 3:e vecka i snitt under en 12-månadersperiod. Då schemat är fastställt har den RiB-anställde arbetsplikt under dessa veckor, dock inte under tider (veckor el dagar) som det fastställda schemat inte hanterar. Arbetsskyldigheten enligt RiB-17 kap 1, § 1 anmärkning: Arbetsskyldigheten omfattar sådan tid då AT har beredskap samt därutöver vid sådan övning och utbildning som har varit föremål för överläggning.

 

      Överläggning för att genomföra ex. vis övning/utbildning.

I enlighet med RiB-17 kap 1 § 1 anmärkning, så framgår det att övning/utbildning omfattas av arbetsskyldigheten, dock efter överläggning med det lokala facket. Vid planerande av övning/utbildning utanför ordinarie schemalagda beredskapsvecka ska huvudarbetsgivarens krav och önskemål beaktas. Det kan föreligga hinder då huvudarbetsgivaren ej kan ge ledigt, varpå den RiB-anställde vid dessa tillfällen enligt RiB-17 kap 1 § 2 kan anmäla tjänstgöringshinder. I samband med detta kan rtj begära ett intyg från huvudarbetsgivaren. Över huvud taget så måste rtj beakta andra åtaganden som den RiB-anställde har, vilket innefattar huvudarbetsgivaren men även annat.

 

      Schemaändringar (semester o. dyl.)

Då beredskapsschemat för kommande år ska fastställas, sker detta enligt ovan genom överläggning med det lokala facket. Om det är så att AG vill förändra ett redan fastställt schema så ska detta ske genom att AG kallar det lokala facket till en förhandling enligt MBL § 11. Detta kan det vara behov av under ex. vis sommarperioden. Förändringen kan bestå av tillfälliga förflyttningar inom beredskapsgrupperna samt ev. flytt av beredskapsveckor, detta för att tillgodose semesteransökningar och AG fullgörande enligt SemL. Tillfälliga schemaförändringar (beordring, kommendering etc.) såsom flytt av AT mellan beredskapsgrupperna vilket då medför utökad tjänstgöring utöver det redan fastställda schemat ger inte RiB-17 utrymme för hur som helst.  Det innebär alltså att en AG inte kan beordra en RiB-anställd till tillfällig tjänstgöring. Detta kan endast ske på frivillig bas.

      Summering

Att en AG ska kunna överlägga om en tillfälligt utökad tjänstgöring är alltså felaktigt, det ger inte RiB-17 utrymme för. Schemat är fastställt och förändringar måste förhandlas enligt MBL-lagstiftningen. Utökat arbete kan som sagt ske på frivillig basis, men alltså inte genom kommendering/beordring. En AT har ingen skyldighet att utöver sina beredskapsveckor enligt det fastställda schemat ta extrapass och AG kan inte beordra till det, RiB-avtalet ger inte den möjligheten. En AG har däremot alla möjligheter att i en lokal överenskommelse med facket, utge vakansersättning för att på detta sätt entusiasmera personalen till att på frivillig basis ta extrapass utöver det redan fastställda schemat.

Magnus Sjöholm   
Central ombudsman på Brandmännens Riksförbund. 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Focusområde arbetsmiljö!

Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda exempel på fackligt arbete. …