Hem » Artiklar » BFF UPPE I ARBETSDOMSTOLEN
AD

BFF UPPE I ARBETSDOMSTOLEN

 BRF var nyligen i Arbetsdomstolen, målet gällde eventuellt brott mot MBL § 11 och arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet. På uppdrag av förbundsstyrelsen sammanfattar här advokat Thomas Söderqvist domen.

Inledning,
Arbetsdomstolen (AD) har den 6 december 2017 meddelat dom i mål nr A 160/16 mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Brandkåren Attunda (Attunda). Ombud för BRF var advokaterna Thomas Söderqvist och Filip Rydin på Kriström Advokatbyrå KB. Nedan följer en kort sammanfattning av domen och de slutsatser som möjligtvis kan dras utifrån domen.

Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner (även kallade distrikt). Attunda beslutade den 7 september 2016 att tillsätta en ny distriktschef i distrikt Sollentuna. I det distriktet finns det inte några verksamma RiB utan endast verksamma heltidsbrandmän. Kollektivavtalet för RiB tillämpas således inte direkt i detta distrikt. Istället tillämpas kollektivavtalet HÖK med tillhörande allmänna bestämmelser (AB). BRF är inte part i HÖK/AB. Attunda hade på eget initiativ, innan tillsättningsbeslutet, förhandlat med några av de arbetstagarorganisationer som var parter i HÖK/AB. Attunda hade emellertid inte förhandlat med BRF inför tillsättningsbeslutet. BRF stämde därför Attunda och gjorde gällande att Attunda haft förhandlingsskyldighet även mot BRF. Fråga i målet var därför om Attunda hade åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Innehållet i stämningen,
BRF gjorde i målet i första hand gällande att beslutet att tillsätta en distriktschef var en viktigare förändring av arbetsgivarens verksamhet, varför Attunda hade haft en skyldighet att på eget initiativ innan beslutet förhandla med BRF. Detta brukar kallas ”verksamhetsfallet”. BRF gjorde i andra hand gällande att beslutet innebar en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör BRF. Detta brukar kallas ”arbetstagarfallet”.

AD´s slutsatser,
I domen redogör AD bl.a. för hur Attundas verksamhet är uppbyggd. AD kommer fram till att tillsättningen av en distriktschef i distrikt Sollentuna inte är en viktigare förändring av hela Attundas verksamhet. Detta eftersom en distriktschef enligt AD inte har möjligheter att påverka Attundas allmänna verksamhet. Det hade således inte av den anledningen funnits någon skyldighet för Attunda att förhandla med BRF innan tillsättningsbeslutet.

AD går dock vidare och konstaterar att det inte behöver vara fråga om en viktigare förändring sett till arbetsgivarens (dvs. Attundas) hela verksamhet. Det räcker enligt AD med att det är en viktigare förändring sett till ett av flera arbetsställen hos arbetsgivaren. Detta eftersom förhandlingsrätten i större organisationer med många arbetsställen annars sällan skulle komma till användning.

AD hänvisar till sin tidigare praxis och konstaterar att chefstillsättningar måste antas ha sådant intresse för de anställda att man bör räkna med att arbetstagarorganisationerna regelmässigt vill förhandla i det enskilda ärendet, dvs. en chefstillsättning kan utgöra en viktigare förändring av arbetsgivarens verksamhet. När det gäller en förändring på ett av flera arbetsställen kan man dock enligt AD typiskt sätt inte räkna med att en arbetstagarorganisation som inte har kollektivavtal för arbetet vid arbetsstället och inte heller har en ”mer betydande andel” av de stadigvarande arbetstagarna i respektive yrkeskategori på arbetsstället som medlemmar vill få tillfälle till förhandling.

AD konstaterar att även om distriktschefen i Sollentuna inte anses kunna påverka Attundas allmänna verksamhet kan han i vart fall påverka den allmänna verksamheten inom distriktet Sollentuna. Denna slutsats är enligt undertecknade helt korrekt och fullt logisk. AD konstaterar också att en klar majoritet av de brandmän som var placerade i Sollentuna (dvs. enbart heltidsbrandmän) var medlemmar i BRF. Därför var beslutet att tillsätta en distriktschef i det aktuella distriktet en sådan viktigare förändring av verksamheten vid brandstationen i Sollentuna som omfattades av Attundas förhandlingsskyldighet, även gentemot BRF.

Attunda hade därför brutit mot 11 § MBL genom att inte på eget initiativ förhandla med BRF innan tillsättningsbeslutet fattades. Arbetsdomstolen förpliktade därför Attunda att betala 50 000 kr i skadestånd till BRF, vilket var det belopp BRF hade yrkat i målet.

Summering,
En slutsats som sannolikt kan dras av AD:s dom är att varje distrikt/kommun i ett räddningstjänstförbund /kommunalförbund är att anse som ett arbetsställe. Vidare kan det konstateras att kollektivavtalet RiB medför vissa rättigheter för BRF och motsvarande skyldigheter för arbetsgivaren. Detta även utanför RiB-avtalets gränser. Högst sannolikt är det så att alla räddningstjänstförbund som har distrikt/medlemskommuner med enbart ”heltidsstationer” måste förhandla även med BRF inför viktigare förändringar av distriktets/medlemskommunens verksamhet. Detta alltså även fastän RiB inte är tillämplig för arbetstagarna på stationen/distriktet. Detta under förutsättning att BRF har en ”mer betydande andel” av de stadigvarande arbetstagarna på arbetsstället som medlemmar. Vad som utgör en ”mer betydande andel” tar dock inte AD ställning till. Domen innebär dock enligt undertecknades uppfattning att RiB skapar rättigheter/skyldigheter enligt MBL även på heltidsstationer om tillräckligt många av de anställda brandmännen på stationen är medlemmar i BRF.

I korthet:

  • BRF är i dagsläget avtalspart på avtalet för deltidsbrandmän(RiB-avtalet), däremot ännu inte avtalspart på avtalet för heltidsbrandmän (HÖK/AB med bilaga E).
  • Arbetsgivaren har genom kollektivavtalet RiB skyldigheter gentemot BRF.
  • AD säger att i de fall BRF har en betydande andel av brandmännen som medlemmar på ett arbetsställe (ex.vis en station med heltidsanställda brandmän och brandbefäl), så har arbetsgivaren vid viktigare förändringar primär förhandlingsskyldighet med BRF, detta trots att BRF i dagsläget inte är avtalspart på HÖK/AB.
  • Har det ägt rum en större förändring på er brandstation, har er lokala BRF-avdelning inte blivit kallad till förhandlingen eller har ingen förhandling enligt MBL § 11 alls skett? kontakta isåfall förbundskansliet.
Thomas Söderqvist, Advokat
Filip Rydin, Advokat

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk blir större

Regeringens beslut om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmänhet …