Hem » Krönikor » Tankar om rekrytering
Tankar om rekrytering

Tankar om rekrytering

Svenska brandmän upplever att deras yrkesroll blir alltmer breddad på bekostnad av grunduppdraget. Arbetsgivarna letar nya möjligheter att minimera/effektivisera bemanningen och använda den befintliga till fler uppgifter. Samtliga aktörer inom Svensk räddningstjänst är överens om att det är svårt med rekrytering och återfyllnad bland deltidsbrandmännen.

Ovanpå detta finns upplevelsen att sedan den statliga utbildningen SMO i stort sett fick monopol på nyrekryteringar till heltidstjänster har en stor del av den praktiska och hantverksmässiga kompetensen bland brandmännen sakta försämrats. Hela återfyllnadsprocessen grundas i en önskan om ökad mångfald för att brandmansyrket ska spegla Svenska folkets sammansättning bättre.

Om jag tittar på ovanstående fem påståenden en stund och funderar så kommer jag fram till en hel massa insikter. Den första och tydligaste är att inte politiker, MSB, kommunerna och brandmännen har en gemensam bild av var Svensk räddningstjänst är idag och framförallt inte vart vi är på väg.

Kommunerna letar fortfarande lösningar baserade på gamla sanningar. Man lever i tron att brandmän sitter och ”bygger beredskap” stor del av tiden och att det finns en övertalighet i bemanningen. Sanningen är att man redan löst detta ”effektivitetsproblem” genom förbundsbildningar, minimibemanning och olycksförebyggande arbete. Bättre säkerhetstänk för våra olika arbetsmoment, skärpta utbildningskrav och intern repetitionsövning har också varit del i att avhjälpa detta. Samhällsutvecklingen i sig själv har även den ställt ett krav på ökad bemanning för att ta höjd för graviditeter, föräldrar som har sina barn varannan vecka och den mer jämställda synen på uttag av föräldraledighet i stort.

Det är riktigt bra med en statlig kvalitetssäkrad SMO-utbildning som producerar brandmän med analytiska kunskaper och ett olycksförebyggande tänk. Men utbildningen passar inte för alla, vilket gör att den omöjligen kan spegla Svenska folket. Deltidskårernas sammansättning är bättre på att spegla befolkningen. Här finns fler kvinnliga brandmän, varierade åldrar, bakgrunder och yrkeserfarenhet. Här finns däremot inte längre, på de flesta håll, möjligheten att vara otroligt kompetent och via sin RIB-anställning söka sig vidare till en heltidstjänst. Enligt mig tappar man därför ett stort och brett underlag som såg RIB-anställningen som sin väg till en heltidsanställning. Detta gör det svårare på många håll att hitta intresserade deltidsbrandmän och i förlängningen sänker det arbetsmoral och ambition när man trots allt förväntas utföra samma uppgifter i grunduppdraget i Svensk räddningstjänst.

Politiken lyssnar på ledningen för räddningstjänsterna och räddningstjänstförbunden i första hand. Detta gör att de får deras bild av vart räddningstjänsten är idag och vart den bör vara på väg. Det innebär att det finns otroligt många bilder och nästan lika många lösningar. Någon fokuserar på att till varje pris öka mångfalden och tullar på utbildningskrav och säkerhetskrav. En annan fokuserar på effektivisering av bemanningen och letar egna lösningar för att på papperet hålla samma beredskapsnivå med färre brandmän och längre avstånd.

Jag anser att man måste sätta sig tillsammans från politiken, MSB, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer och komma fram till vad som är vad.

Min tanke för rekrytering och återfyllnad är att fortsätta öka kvaliteten på den statliga SMO-utbildningen men samtidigt öppna upp rekryteringarna så att man kan söka heltidstjänster som RIB-anställd. För att motivera utbildningens fortlevnad kan man väl sätta upp någon gräns där exempelvis 50 % bör nyrekryteras från SMO. Det behöver väl inte vara mer komplicerat än att två års studier motiveras i lönekuvertet på något vis? Varför ska vår bransch vara helt annorlunda än övriga verksamheter i landet? Sedan får man givetvis skapa möjlighet att fortbilda sig i efterhand om så önskas.

Ska vi fortsätta att nå 90 % av befolkningen inom 10 minuter och öka mångfalden så är mitt förslag att tillsammans hitta en rimlig nivå för bemanning på heltiden, med höjd för ökad mångfald, graviditeter, föräldraledigheter och alternativa arbetsuppgifter vid rehabilitering. Vidare hittar man tillsammans en gynnsam grund för SMO-utbildningens fortlevnad och utveckling med hänsyn tagen till att viss del av rekryteringen kommer från RIB-underlaget. Då tillgodoses även en bättre spegling av Svenska folket och intresset för att verka som deltidsbrandman kommer garanterat att öka.

Jag är övertygad om att vi i dagsläget effektiviserar oss till ökade utgifter när vi både vill bredda, öka mångfald och spara in på bemanning samtidigt. Om utrymmet är för trångt och vi inte kan plocka bort något, då är lösningen självklar för mig. Utrymmet måste ökas. Självklart ska man titta på alternativa lösningar, men när detta inte fungerar får inte den uppenbara lösningen var förbjuden att titta tillbaka på en gång till. Förutsättningar ändras och då kan den enkla lösningen bli den rätta igen.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Cheferna måste se sitt ansvar i att snappa upp negativa signaler 

I mitt arbete som deltidsbrandman är jag en av alla kuggar i en viktig samhällsfunktion, …