Hem » Artiklar » Vi får aldrig glömma landsbygden!
Vi får aldrig glömma landsbygden!

Vi får aldrig glömma landsbygden!

När jag var uppe och arbetade på skogsbranden i Sala grundlades en djupare förståelse och känslor av vad som är viktigt i en landsbygdsregion. För samhällen oavsett vart i Sverige så talas det om resurser istället för realpolitik. Verkligheten är att besparingar är ofta följden av politiska beslut som försätter hela samhällsutvecklingen på spel. Landsbygden är de områden där besparingar slår hårdast. Varken kommunpolitiker eller rikspolitiker tar tag i problem i den utsträckning som kan tänkas ligga i ”allmänhetens intresse” som våra företrädare åtar sig att arbeta för under deras mandatperiod.

Deltidsbrandmän betyder mycket för den bygd och ort de är placerade i. Utan deltidsbrandmän kan varken industrier etablera sig eller vardaglig offentlig verksamhet fortgå, vilket även innebär att invånare berövas på arbetstillfällen. Den ersättning som deltidsbrandmän erhåller för att vara samhällets ryggrad är svårbegriplig för den karriärlystna, det finns en annan drivkraft som håller lågan vid liv – civilsamhället – ett intresse att bidra till samhället. Uppgiften att beskydda samhället har sitt pris både ekonomiskt och socialt och de får minsta möjliga uppskattning för sitt slit, engagemang och trofasta arbete.

Landsbygden är områden där avstånden ökar, där förstärkningsstyrkor inte anländer inom 10 minuter med förhöjda risker som följd. Tiden är en central faktor när det handlar om livräddning, längre tid innebär mer skador på både egendom, människor och miljö. När yrkesverksamma individer flyttar från orten i strävan efter ett arbete skapas fler rekryteringsproblem till räddningsverksamheten och lägger grunden till ett samhälle som ändras från en levande landsbygd till en spökstad.

Det finns en ond spiral inbyggd i problematiken som politiker antingen är omedvetna om eller som de medvetet avstår ifrån att förändra. Problemen uppstår när kommunen inte kan behålla yrkesverksamma och enbart äldre, med en sämre mobilitet, kvarstannar i kommunen. Äldreomsorgen blir en stor utgiftspost, samtidigt så är det bland äldre sommånga dödsfall sker. Det är en ond spiral när det inte skapas förutsättningar till att etablera industrier och jobbtillfällen i landsbygden.

Försvarsmaktens nedmontering kostar landsbygden arbetstillfällen, både när regementen läggs ner och där underentreprenörer till försvarsmakten minskar eller upphör med sin verksamhet. Riksdagsbeslut om effektiviseringar och centralisering, i vardagligt tal omorganiseringar, minskar möjligheten att statliga myndigheter placeras i olika regioner. Utan ett fungerande samhälle blir det extremt svårt att rekrytera deltidsbrandmän, utan deltidsbrandmän är det extremt svårt att skapa ett fungerande samhälle. För att reglera vilken typ av samhälle som premieras ligger det ett stort ansvar på våra folkvalda i Rosenbad.

I Sverige ska en likvärdig räddningstjänst finnas till hand för medborgarna. Hur ska detta bedömas och jämföras när inga bra mått finns? De enda måtten som finns är insatsförmågan att rökdyka samt antalet i beredskap. Rökdykning är en metod som kan användas för invändig släckning eller livräddning. Arbetsuppgiften regleras av arbetsmiljöverkets författningssamling och binds samman med antalet i beredskap. Totalt fem personer behövs för att kunna påbörja. Vilka är det som ska ansvar för utvecklingen och framtidens Sverige?

Att organisera räddningstjänsten så att räddningstjänsten bli olikvärdig är inte acceptabelt – det är att ta risker som landsbygden inte har råd med. Politiker på alla nivåer behöver arbeta aktivt mot att erbjuda landsbygden villkor att bygga samhällen på, både aktivt politiskt deltagande från politiker och resurser behöver skjutas till för att vända denna trend!

 

Om skribenten

Text: Johan Hedberg
Foto: Björn Person

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget …