Hem » Artiklar » Vatten och miljöexperten: ”Vattnet borde ha renats med aktivt kol”

Vatten och miljöexperten: ”Vattnet borde ha renats med aktivt kol”

Lutz Ahrens tjänstgör som biträdande universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och forskare på institutionen för vatten och miljö, sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi. Han har undersökt förekomsten av PFAS i de största svenska vattendragen och tycker inte att det var en bra åtgärd att spola ut det kontaminerade brunnsvattnet i Delångersån.

Lutz Ahrens
Lutz Ahrens, biträdande universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och forskare på institutionen för vatten och miljö, sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi, tycker inte att det var en bra åtgärd att spola ut det kontaminerade brunnsvattnet i Delångersån. Vattnet borde ha renats med aktivt kol. Foto: Viktor Wrange

På uppdrag av Naturvårdsverket har Lutz Ahrens, tillsammans med en grupp andra forskare på SLU, undersökt förekomsten av perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) i de största svenska vattendragen. På 12 av de 44 provtagna ställena har höga halter PFAS upptäckts. Extremt höga halter av PFAS finns i tre älvar och Delångersån är en av dem – här uppmättes sammanlagt nanogram 60 (ng) per liter vatten. Detta ska jämföras med att nästan alla andra vattendrag som undersökts har en koncentration på mellan 0 och 10 ng per liter. Provet togs den 4 oktober 2013, nerströms från Idenors-Hamre och närmare Iggesund. De exakta koordinaterna är (RT90) X 6836677, Y 1567893.

Rena med kolfilter

Att spola ut det kontaminerade brunnsvattnet i Delångersån var ingen bra åtgärd, framhåller Lutz Ahrens.

– Vattnet borde ha renats så snart det stod klart att det var kontaminerat, men att hetta upp det till över 1 000 grader är ingen bra idé – då förångas det ju. Upphettning är en metod som används för att rena jord och mark som har kontaminerats, säger han och förklarar att standardmetoden vad gäller rening av vatten är med filter av aktivt kol.

– Det fungerar bra även fast det ibland kan vara lite problem att byta ut filtren. Men, det är en dyr metod, säger han och tillstår att det är okej att spola ur brunnarna nu när nivåerna är låga, eftersom det inte finns någon annan lösning.

Samla in fler prover!

Men Lutz Ahrens är tveksam till att brunnarna överhuvudtaget används.

– Det handlar om svårnedbrytbara ämnen, som också kan spridas från via dessa brunnar till andra brunnar i området.

– Nu är det är av största vikt att fler prover samlasin från området för att spåra källan och värdera exakt vilka områden som är värst kontaminerade, säger han och berättar att det för närvarande pågår en nationell studie med syftet att kartlägga var de värsta föroreningarna i landets vattentäkter finns. Studien bekostas av Naturvårdsverket och det är kommunerna själva som ombesörjer insamlandet av prover från ytvatten och grundvatten.

– Vi kommer att analysera proverna här på SLU, och resultaten redovisas under våren 2016.

Okunskap om kemikalier

Enligt Lutz Ahrens är påståendet att det skulle vara unikt att släckvatten ”går igenom backen” – alltså ner till grundvattnet – vintertid felaktigt.

– Vintertid kan urlakningen i jorden visserligen gå lite saktare, men vattnet kan urlakas till grundvattnet. De viktigaste omständigheterna vad gäller hur snabbt kontaminerat vatten når grundvattennivån är jordtypen, grundvattnets djup, samt vilka kemikalier det handlar om, säger han och förklarar att missförstånd beträffande hur kemikalier påverkar miljön hör till vanligheten.

– Generellt är okunskapen stor och vi har svårt att nå ut – vårt största problem är att ingen vill prata med oss. Det är inte så konstigt; de allra flesta blir inte medvetna om problemet förrän det egna dricksvattnet förorenas. Då först börjar man läsa rapporter och artiklar om ämnet.

Orenat vatten
Extremt höga halter av PFAS har uppmätts i Delångersån: sammanlagt 60 nanogram (ng) per liter vatten. Enligt hudiksvall.se finns det ”värdefulla skogsbiotoper” här, samt är den ”mycket värdefull som lek- och uppväxtområde för havsöring men även för flera andra fiskarter.” Det framhålls att ”vattendragssträckan är av riksintresse för naturvård.” Foto: Inger Wiklund

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Blåljusgalan- Zonny eldsjäl Priset, samt övriga pristagare 2019.

Brandmannen Modi Ibrahim tilldelades priset Zonny Eldsjäl för sitt ändlösa engagemang för utsatta barn och …