Hem » Artiklar » SMO-utbildningens fokus på risk och förebyggande arbete inspirerar Skotsk räddningstjänst
SMO-utbildningens fokus på risk och förebyggande arbete inspirerar Skotsk räddningstjänst

SMO-utbildningens fokus på risk och förebyggande arbete inspirerar Skotsk räddningstjänst

”SMO-utbildningens fokus på risk- och förebyggande arbete är imponerande.” Det säger Peter Murray från Skottlands nationella räddningstjänst. Han har fått i uppdrag att ta fram en ny utbildning för den skotska räddningstjänsten och besökte under hösten MSB Revinge för att inhämta kunskap kring hur MSB utbildar inom ämnesområdet risk- och förebyggande på SMO-utbildningen.

Han Berättar att räddningstjänsten i Skottland vill bredda sin roll och sitt uppdrag för att kunna möta befolkningens behov. ”Vi vill utveckla vår kompetens och arbeta med trygghet och säkerhet i ett bredare perspektiv. Idag arbetar vi mycket med brand och trafikolyckor men inte så mycket med säg information kring hur man själv kan förebygga olyckor. Vi arbetar inte heller med sjukvård eller första hjälpen.”

Minskade anslag och offentlig rapport driver omorganisering

Minskade anslag till räddningstjänsten och en offentlig rapport kring hur offentlig sektor bäst kan möta befolkningens behov ligger bakom framtagandet av den nya utbildningen. ”Rapporten lyfter fram vikten av aktörsgemensamt arbete”, säger Peter Murray. ”Inriktningen är att olika aktörer som räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård etc. ska samarbeta kring att erbjuda en mer sammanhållen service till befolkningen.”

”Ambitionen är att säg räddningstjänst ska kunna bistå både med information kring att förebygga bränder samt information kring hur exempelvis äldre kan förebygga fallolyckor. Vi vill undvika att olika aktörer gör samma arbete.”

Han berättar att räddningstjänstens roll i detta arbete är viktig. ”Vi når ut till boende i glesbygden eftersom vi har stationer över hela landet. Vi är ofta först på plats om något händer i dessa områden.”

Utbildning riktar sig till olika aktörer inom offentlig sektor

Tanken är att utbildningen ska rikta sig till andra aktörer utöver räddningstjänst. Den ska gå i två spår och ska dels vidareutbilda befi ntlig personal och dels utbilda ny personal inom områden som räddningstjänst, sjukvård, lokal förvaltning etc. ”Eftersom vi har fått en inriktning om att öka samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra servicen till befolkningen har vi tagit fram en utbildning som ska innehålla olika moduler”, säger Peter Murray. ”Tanken är att de som går utbildningen kan välja olika inriktningar inom offentlig sektor.”

”I detta arbete har vi tagit stort intryck av hur MSB har byggt upp SMO-utbildningen: vilka förmågor ska stärkas; hur utbildar myndigheten inom risk- och förebyggande? Vår ambition är att utbilda personal som kan dels hantera olika typer av olyckor och dels bidra till att stärka lokalbefolkningens egen förmåga att förebygga olyckor genom utbildning och andra typer av insatser.”

Representanter från MSB besökte Skottland

Peter Murray berättar att de under besöket blev så imponerade av hur MSB utbildar inom risk- och förebyggande på SMO att de ombad representanter från MSB Revinge att presentera sitt arbetssätt för en grupp högre chefer inom den skotska räddningstjänsten. ”Vi ville att fl er personer inom organisationen skulle få ta del av SMO-utbildningens fokus på risk- och förebyggande arbete.

Elna Johansson, enhetschef för grundutbildningsenheten, och Gabriella Westheim, lärare inom risk- och förebyggande på SMO, representerade MSB i Skottland. Gabriella Westheim säger att besöket i Skottland visar på att andra länder är intresserade av hur MSB utbildar inom risk- och förebyggandeområdet.

”I Sverige ligger vi på framkant eftersom vi har arbetat med dessa frågor i mer än tio år. Vi ser också att vi har mycket att erbjuda vad gäller kunskap och erfarenheter, speciellt eftersom Skottland står inför liknande utmaningar som vi gör vad gäller exempelvis en förändrad riskbild i samhället såväl som demografi ska och naturrelaterade förändringar.”

Samarbete gynnar även MSB

Elna Johansson framhäver att samarbetet med Skottland även gynnar MSB:s utbildningsverksamhet: ”Genom att besöka andra länders räddningstjänstorganisationer kan vi inom MSB inhämta kunskap och erfarenheter som vi kan dra nytta av i våra egna utbildningar. Det blir ett tillfälle för både oss och dem att lära sig mer om utbildning av räddningstjänst samt att diskutera utmaningar och möjligheter.”

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …