Hem » Artiklar » Skånsk brandskyddsdag 2014 – med fokus på äldre
skånsk Brandskyddsdag 2014

Skånsk brandskyddsdag 2014 – med fokus på äldre

11 september genomfördes Skånsk brandskyddsdag vid MSB Revinge. Årets tema var brandskydd för äldre i eget boende då äldre åldersgrupper fortfarande är överrepresenterade i dödsbränder.

Många över 65 i dödsbrandsstatistiken

Antalet döda i bränder har minskat flera år i följd och är nu nere på den lägsta nivån på 10 år. År 2013 omkom 96 personer i 86 bränder. Omkring hälften av de omkomna var 65 år eller äldre. Vanliga brandorsaker till dödsbränder där äldre är inblandade är rökning, glömd spis och levande ljus. ”Det faktum att äldre är överrepresenterade i statistiken för dödsbränder visar på hur viktigt arbetet med brandskydd i eget boende är. Speciellt eftersom befolkningen i Sverige blir allt äldre, samtidigt som fler bor kvar hemma i bostäder som kanske inte är utrustade med – för individen – lämpligt brandskydd”, säger Andreas Bengtsson, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Skåne.

Samverkan och individanpassat brandskydd

Under Brandskyddsdagen lyftes samverkan och individanpassat brandskydd som viktiga delar i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre i eget boende. r ä ddn ingstjä nst en sy d presenterade sitt arbete med Äldreprojektet. Inom projektet har Räddningstjänsten Syd samarbetat med stadsdelen Rosengård i Malmö stad och med Kävlinge kommun för att stärka brandskyddet för äldre i eget boende. Skånsk brandskyddsdag 2014 Tillsammans har de arbetat fram en arbetsmetodik samt en gemensam checklista som kan användas av personal inom vård och omsorg för att identifiera personer med behov av stärkt brandskydd.

Skånsk BrandskyddsdagRäddningstjänsten Väst presenterade sitt arbete med BoBra – ett trygghetsprojekt som startade 2009 för att minska bland annat brand och fallolyckor i hemmet. Räddningstjänsten Väst samarbetar med förvaltningar i Falkenberg och Varbergs kommun och ansvarar för trygghetslarm och hemtjänst nattetid. Under 2014 ska Räddningstjänsten Väst göra en riskinventering hos cirka 2000 personer i samband med att nya trygghetslarm installeras. Det blir ett tillfälle att identifiera personer som kan vara i behov av individanpassat brandskydd. msb presenterade Brandsäker Bostad för Alla – vägledning för individanpassat brandskydd. Vägledningen syftar till att ge råd och information kring hur kommuner systematiskt kan arbeta för att individanpassa brandskyddet för personer som av olika skäl är i behov av ett stärkt skydd. Den riktar sig främst till förvaltningar som har personal som träffar personer med behov av ett individanpassat brandskydd, exempelvis vård, omsorgs- och socialförvaltningar. ”Många äldre har nedsatt syn, hörsel och rörlighet, vilket innebär att de är extra utsatta för och under bränder”, säger Malin Vestin, ansvarig för arbetet med vägledningen inom MSB. ”Därför är individanpassat brandskydd en central del i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre i eget boende.”

Räddningstjänsten har en viktig roll

Enligt Malin Vestin har räddningstjänsterna en viktig roll i arbetet med att stärka brandskyddet för äldre. ”Arbetet med att stärka brandskyddet måste drivas av många aktörer. Här har räddningstjänsterna en viktig uppgift att stötta andra förvaltningar som socialtjänst och vård- och omsorg med sakkunskap och expertis inom området. Sedan är det primärt dessa förvaltningar och deras olika personalkategorier som behöver driva arbetet och få det att bli en naturlig del av sin verksamhet. BoBra och Äldreprojektet är två bra exempel som visar på hur denna typ av stöd och samverkan kan se ut ute i kommunerna.” Alla talare på Skånsk brandskyddsdag betonade att arbetet med att stärka brandskyddet är en fråga som berör många aktörer. ”Därför är det viktigt att skapa mötesplatser som brandskyddsdagen, där räddningstjänster och MSB kan lyfta fram erfarenheter och goda exempel som visar på hur samhället tillsammans kan arbeta med området, avslutar Andreas Bengtsson. Skånsk brandskyddsdag är ett årligt evenemang som riktar sig till räddningstjänster i södra Sverige och arrangeras av Brandskyddsföreningen Skåne i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne/Blekinge och MSB.

Om skribenten

Text och Foto: Noomi Egan

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …