Hem » Artiklar » Politiska insatser – bättre arbetsvillkor
Politiska insatser – bättre arbetsvillkor

Politiska insatser – bättre arbetsvillkor

Instifta en lag så att våldsverkare som stör räddningsinsatser lättare kan avlägsnas. Klassa brandmän som tjänstemän, och gör en noggrann undersökning om hur ofta de utsätts för hot och våld i sitt arbete. Detta är några av de förslag till åtgärder som BRF nyligen framförde till inrikesminister Anders Ygeman.

Det finns statistik som visar att våld och hot mot brandpersonal har minskat. Exempelvis har Räddningstjänsten Syd, genom förebyggande insatser, lyckats få ner antalet anmälningar om hot och våld. Förra året rapporterades inte ett enda fall. Även Storstockholms brandförsvar, med 10 000 utryckningar per år, visar på förbättrade siffror. Från åtta incidenter 2014 till fem förra året. Men enligt BRF är förbättringen inte helt överensstämmande med verkligheten.

– Det finns ett betydande mörkertal, långt ifrån alla tillbud anmäls, säger Mikael Svanberg, avdelningsordförande för BRF.

Han påpekar också att det blir missvisande när man sätter antalet incidenter i relation till det totala antalet utryckningar.

– Hot och våld inträffar inte i alla områden, och om man bröt ner siffrorna på specifi ka problemområden skulle statistiken inte se fullt lika bra ut, säger han. Kristoffer Stigson, Räddningstjänsten Syd i Malmö, instämmer. De förebyggande insatserna, i exempelvis Rosengård, har visserligen gett goda resultat. Men han tillägger att de numera också har daglig kontakt med polisen vilket också har bidragit till att hot och våld minskat. Genom samarbetet får brandförsvaret direkt veta om det fi nns misstanke om upplopp eller andra oroligheter i görningen.

– Det har även blivit rutin för brandmännen i Malmö att invänta polisen för att de ska säkra platsen innan brandbilarna kör fram, säger Kristoffer Stigson. Nya rutiner är ytterligare en faktor som bidragit. Nu för tiden är brandbilarnas rutor laminerade, och bilarna är utrustade med skyddsglasögon mot grön laser. Man har också infört en taktik vid insatser där det förekommer oroligheter – nämligen att alltid backa in på en gård eller återvändsgata för att snabbt kunna lossgöra brandslangen och ta sig därifrån om man blir attackerad.

– Det finns alltså en helt annan beredskap för hot och våld i dag, och genom detta har också vår tolerans höjts. Vi accepterar mycket mer i dag än vi gjorde tidigare och det tror jag också är en bidragande orsak till att vi hade noll anmälningar om hot och våld förra året, säger Kristoffer Stigson. Själv var han med om en incident senast vid nyår när han tillsammans med kollegor åkte ut på ett larm och vid utryckningen besköts med raketer. Men det blev ingen anmälan.

– Jag har frågat mig själv varför vi inte anmälde, och jag vet faktiskt inte. Det måste ha med toleransen att göra. Hade detta hänt innan vi hade okrossbara rutor och liknande skydd så hade vi absolut anmält händelsen, säger han.

Inrikesminister Anders YgemanHan tillägger också att en orsak till att brandmän inte vill anmäla hot och våld är att de vid en eventuell kommande rättegång måste vittna och skylta med sina namn.

– Jag har flera kollegor som vägrar att anmäla av den anledningen, säger han.

Men det är inte bara hot och våld som stör brandpersonalens arbete. Tomas Bellander, på Stockholms brandförsvar – Kista brandstation, vittnar om hur de vid flera tillfällen blivit av med verktyg från brandbilarna – både vid utryckning och när personalen deltagit i olika möten med stadsdelens medborgare.

– Senast åkte vi ut på ett larm om en lägenhetsbrand, men när vi kom fram visade det sig att det inte var så farligt. Det var bara rökfyllt i trapphuset. Men under tiden vi var upptagna med det var det någon eller några som passade på att stjäla en motorkap ur bilen. Jag vet inte om det var planerat och att vi lockades dit, men de som stal våra verktyg visste i alla fall precis vad de var ute efter och vilket skåp de skulle leta i, säger han.

Tomas Bellander känner stor frustration över hur samhället och attityderna har förändrats genom åren och påpekar att det måste få ett slut.

– Det måste till en förändring, både politiskt och bland medborgare i stort. Alla måste hjälpa till. Vi måste kunna jobba i fred och utföra vårt yrke utan att vare sig drabbas av hot, våld eller stöld, säger han.

I början av februari samlade inrikesminister Anders Ygeman representanter från räddningstjänst, polis och ambulans, berörda fackförbund och myndigheter för ett samtal om just de hotfulla och våldsamma händelser som blåljus-personal utsätts för i sitt arbete. BRFs representant Mikael Svanberg passade då på att presentera förslag på åtgärder som skulle göra brandpersonalens arbetssituation mindre utsatt.

– Att klassa brandmän som tjänstemän är en viktig fråga för oss, i dag riskerar vi juridiskt hårklyveri huruvida personal som utsatts för våld har utövat myndighetsutövning eller inte, säger han och tillägger att detta sänder helt fel signaler och att samhället behöver lagar och regler som skyddar räddningspersonalen.

Ett annat förslag som dryftades med inrikesministern var en ny lag som möjliggör att lättare avlägsna våldsverkare, som stör eller på annat sätt hindrar räddningsinsatser. Dessutom framförde BRF önskemål om att staten ska fi nansiera en noggrann undersökning som visar hur ofta räddningspersonal egentligen utsätts för hot och våld i sitt arbete. Därtill ser BRF gärna att staten även fi nansierar en informationskampanj som vänder sig till allmänheten.

– Samhället måste tydligt markera att ett angrepp på räddningspersonal är ett angrepp mot samhället och demokratin, säger Mikael Svanberg. Inrikesminister Anders Ygeman har tagit till sig BRFs förslag och han poängterar att det är oacceptabelt att räddningspersonal utsätts för hotfulla situationer och att de riskerar att mötas av våld och stenkastning i sitt arbete.

– Det måste bekämpas, säger han. Och jag stänger inte dörren för en nationell informationskampanj, men vi kan se att de som har lyckats bäst med att stävja hot och våld har haft lokalanpassad information, lokal kännedom och byggt personliga relationer under en längre tid. Det är svårt att uppnå med en nationellt styrd kampanj.

Anders Ygeman säger vidare att han är beredd att se över de verktyg Polisen och Räddningstjänsten har för att de ska kunna säkra tryggheten och avlägsna våldsverkare vid utryckningar.

– Om det innebär förändring i lagstiftning eller inte kan jag inte svara på i dag, säger han. Men det viktiga är att blåljuspersonal ska kunna känna sig trygga och har möjlighet att göra jobbet på ett bra och effektivt sätt.

Han påpekar också att regeringen i december 2015 presenterade en samlad insats mot organiserad brottslighet. Den infattar bland annat uppdrag till Polismyndigheten och elva andra myndigheter att utveckla former för lokal samverkan inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

– I uppdraget har vi poängterat vikten av att arbeta mot organiserad brottslighet i särskilt utsatta områden, säger Anders Ygeman. Detta ska kombineras med en satsning på brottsförebyggande arbete. Detta hoppas jag också kommer att påverka tryggheten för blåljuspersonalen positivt.

Senare i vår blir det ett uppföljande rundabordssamtal med inrikesministern och övriga berörda parter. Mikael Svanberg hoppas att BRFs medverkan ska ge resultat.

– Vi kommer fortsätta att förmedla brandmännens och brandbefälens bild om hur vi upplever situationen avseende hot, våld och samhällsklimat och vilka åtgärder vi anser nödvändiga, säger han.

BRFs förslag till inrikesministern

  • Instifta en ny lag som gör det lättare att avlägsna våldsverkare som stör en räddningsinsats
  • Klassa brandmän som tjänstemän
  • Genomför en statligt fi nansierad enkätundersökning där brandpersonal intervjuas om hot och våld de råkat ut för den senaste månaden, senaste halvåret samt senaste året
  • Få till stånd en statligt fi nansierad informationskampanj, om problematiken, som riktar sig till allmänheten

 

Om skribenten

Text: Lotta Ringdahl

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …